Skip to content

Stavební povolení

VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Stavební řízení je proces, který je veden za účelem vydání stavebního povolení. Jedná se o zvláštní druh správního řízení, které je vedeno před stavebním úřadem. V rámci řízení se stanovuje, za jakých podmínek (a jestli vůbec) bude možno uskutečnit daný stavební záměr. Stavebnímu řízení obvykle předchází řízení územní. V rámci územního řízení se posuzuje soulad stavby s územním plánem a dalšími obecnými požadavky na výstavbu. Pro zahájení samotného řízení je nutné, aby stavebník podal stavebnímu úřadu žádost o zahájení stavebního řízení. K žádosti musí přiložit projektovou dokumentaci a další nezbytné přílohy. Po zahájení řízení obvykle následuje ústní jednání, které je spojeno s místním šetřením. Toto je poslední moment v rámci řízení, kdy mohou účastníci (zejména sousedé) podat námitky. Celý proces je ideálně završen vydáním stavebního povolení, na jehož základě může započít stavba. Stavební řízení se v současné době pořád řídí režimem zákona č. 183/2006 Sb. Nový stavební zákon by měl nabýt účinnosti v plném rozsahu až 1. července 2023.

Jelikož je problematika stavebního řízení poměrně složitá, neváhejte se na naši advokátní kancelář CIKR obrátit s jakýmikoliv dotazy.

 

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

pOTŘEBUJETE PORADIT?

Chcete zastoupit ve stavebním řízení a mít jistotu, že Vás stavební úřad nebude vodit za nos? Neváhejte se nás kontaktovat.

 
 

 

V České republice je bohužel stavební řízení známo svou zdlouhavostí. Délka stavebního řízení je však velice variabilní dle místa, kde chce stavebník stavět. Nejprve je nutno shromáždit kompletní projektovou dokumentaci a projít územním řízením. Tento proces trvá většinou několik měsíců. Pro samotné stavební řízení má úřad na rozhodnutí stanovenou lhůtu 60 dní v jednoduchých věcech a ve zvlášť složitých případech lhůtu 90 dní. Tato lhůta se však v praxi často nedodržuje a vydání povolení tedy může trvat i déle. Obecně lze říci, že celý proces získání stavebního povolení průměrně trvá 6-12 měsíců. Stavba pak musí začít být realizována do 2 let od vydání stavebního povolení.

V některých případech k uskutečnění stavebního záměru není potřeba stavební povolení, ale postačí pouze tzv. ohláška. Jedná se o jakousi jednodušší verzi stavebního povolení, díky které může stavba vzniknout o něco rychleji. Pouhé ohlášení stavebnímu úřadu postačí například v případě stavby rodinného domu s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím nebo u stavby opěrné zdi do výšky 1 metru, které hraničí s pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím. Kompletní výčet těchto stavebních záměrů lze nalézt v rámci § 104 zákona 183/2006 Sb. U staveb, které vyžadují závazné stanovisko ohledně jejího vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), je však ohlášení stavby vyloučeno, a je nezbytné projít klasickým stavebním řízením.

Stavební povolení je vyžadováno u všech ostatních stavebních záměrů, kromě těch, které vyžadují ohlášku a těch, které nevyžadují žádné povolení ani ohlášení.

Správní poplatky, které bude stavebník muset zaplatit za územní a správní řízení, můžeme nalézt v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Například za stavební povolení ke stavbě určené pro bydlení s více než třemi byty stavebník zaplatí částku 10 000 Kč. Celková cena za vyřízení stavebního povolení je však mnohem větší, neboť se s ním většinou pojí i další náklady (například honorář projektanta, geodetické měření, měření radonu atd.).

 

Vedle žádosti o stavební povolení je nutné přiložit povinné přílohy stanovené zákonem. Základní povinnou přílohou je projektová dokumentace. Ta musí obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu, významu a účelu stavby. Vedle projektové dokumentace je nutno přiložit souhlas vlastníka pozemku, pokud stavebník sám není vlastníkem. Dále je potřeba rozhodnutí z územního řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

 

pOTŘEBUJETE PORADIT?

Chcete zastoupit ve stavebním řízení a mít jistotu, že Vás stavební úřad nebude vodit za nos? Neváhejte se nás kontaktovat.

 
 

 

V České republice je bohužel stavební řízení známo svou zdlouhavostí. Délka stavebního řízení je však velice variabilní dle místa, kde chce stavebník stavět. Nejprve je nutno shromáždit kompletní projektovou dokumentaci a projít územním řízením. Tento proces trvá většinou několik měsíců. Pro samotné stavební řízení má úřad na rozhodnutí stanovenou lhůtu 60 dní v jednoduchých věcech a ve zvlášť složitých případech lhůtu 90 dní. Tato lhůta se však v praxi často nedodržuje a vydání povolení tedy může trvat i déle. Obecně lze říci, že celý proces získání stavebního povolení průměrně trvá 6-12 měsíců. Stavba pak musí začít být realizována do 2 let od vydání stavebního povolení.

V některých případech k uskutečnění stavebního záměru není potřeba stavební povolení, ale postačí pouze tzv. ohláška. Jedná se o jakousi jednodušší verzi stavebního povolení, díky které může stavba vzniknout o něco rychleji. Pouhé ohlášení stavebnímu úřadu postačí například v případě stavby rodinného domu s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím nebo u stavby opěrné zdi do výšky 1 metru, které hraničí s pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím. Kompletní výčet těchto stavebních záměrů lze nalézt v rámci § 104 zákona 183/2006 Sb. U staveb, které vyžadují závazné stanovisko ohledně jejího vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), je však ohlášení stavby vyloučeno, a je nezbytné projít klasickým stavebním řízením.

Stavební povolení je vyžadováno u všech ostatních stavebních záměrů, kromě těch, které vyžadují ohlášku a těch, které nevyžadují žádné povolení ani ohlášení.

Správní poplatky, které bude stavebník muset zaplatit za územní a správní řízení, můžeme nalézt v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Například za stavební povolení ke stavbě určené pro bydlení s více než třemi byty stavebník zaplatí částku 10 000 Kč. Celková cena za vyřízení stavebního povolení je však mnohem větší, neboť se s ním většinou pojí i další náklady (například honorář projektanta, geodetické měření, měření radonu atd.).

 

Vedle žádosti o stavební povolení je nutné přiložit povinné přílohy stanovené zákonem. Základní povinnou přílohou je projektová dokumentace. Ta musí obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu, významu a účelu stavby. Vedle projektové dokumentace je nutno přiložit souhlas vlastníka pozemku, pokud stavebník sám není vlastníkem. Dále je potřeba rozhodnutí z územního řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

 

STAVEBNÍ PRÁVO

STAVEBNÍ PRÁVO

Klienty zastupujeme a poradenství nabízíme i ve věcech výstavby v souvislosti s posouzením vlivu na životní prostředí – EIA, či při posuzování ekologických zátěží a zabýváme se také problematikou vyvlastnění dle stavebního zákona.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Tomáš Pospíšil

tomas.pospisil@cikr.cz