Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Vyhrazené stavby povoluje nový Dopravní a energetický stavební úřad

Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „DESÚ“) byl zřízen již 1. Července 2023 s účinností zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NSZ“). Jedná se o specializovaný správní úřad s celostátní působností ve věcech stavebního řádu se sídlem v Praze. DESÚ nahradil původně plánovaný Specializovaný a odvolací stavební úřad, který až do 30. června loňského roku spadal pod Ministerstvo pro místní rozvoj. DESÚ má tři pobočky, konkrétně v Praze, Plzni a Olomouci. Hlavním důvodem pro zřízení DESÚ je soustředit výkon stavebních agend pod jeden státní úřad pro větší specializaci, sdílení znalostí a zkušeností, což umožní rychlejší a odbornější rozhodování o významných či specifických stavbách dopravní, energetické a průmyslové infrastruktury. Mimo jiné je DESÚ také odvolacím orgánem krajských stavebních úřadů pro menší výrobny z obnovitelných zdrojů. DESÚ je podřízen Ministerstvu dopravy dle ustanovení § 17 odst. NSZ, které je taky jeho nadřízeným orgánem v případě dopravních staveb. Co se týče energetických staveb je nadřízeným orgánem DESÚ Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rozhodnutí o odvolání musí být dle NSZ konečné a ministerstva tak budou moci rozhodnutí DESÚ buďto potvrdit nebo změnit a tím řízení ukončit.

Dopravní a energetický stavební úřad vykonává působnost stavební úřadu ve věcech vyhrazených staveb, které jsou uvedeny v příloze č. 3 NSZ a patří mezi ně např.:

  • Dálnice
  • Dráhy
  • Civilní letecké stavby
  • Stavby pro výrobu nebo skladování umisťované v zastavitelných nebo transformačních plochách o rozloze nejméně 100 ha, vymezených k tomuto účelu v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje
  • Stavby v areálu jaderného zařízení, stavby přenosové a přepravní soustavy
  • Velké výrobny elektřiny s výkonem nad 100 MW (FVE nad 5 MW, ostatní výrobny z obnovitelných zdrojů energie nad 1 MW)
  • Další významné stavby technické infrastruktury a také stavby „související“ s vyhrazenými stavbami 

Kromě výše uvedeného DESÚ vydává rámcové povolení pro stavby jaderného zařízení a související stavby a vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu.

DESÚ je také nadřízeným správním orgánem krajského stavebního úřadu pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, menších výroben z obnovitelných zdrojů energie a technické infrastruktury pro energetiku a elektronické komunikace.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ