Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak odstoupit od smlouvy?

Odstoupení od smlouvy je právním úkonem, ke kterému není potřeba souhlasu druhé strany. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a zaniknou práva a povinnosti obou stran.

 

Obecná úprava odstoupení od smlouvy je obsažena v ustanovení § 2001 až 2005 občanského zákoníku. Tato úprava však není vyčerpávající pro všechny typy smluv, k některým typům smluv je odstoupení od smlouvy upravené samostatně speciální právní úpravou. Pokud u daného právního institutu není speciálně upraveno odstoupení od smlouvy, tak se použije obecná úprava.

 

Odstoupit od smlouvy není možné libovolně, ale je potřeba, aby pro takové odstoupení existoval důvod. Důvody pro odstoupení mohou vyplývat ze zákona nebo ze smlouvy:

  • Ze zákona – důvody jsou stanoveny obecné a dále specifické pro jednotlivé typy smluv
  • Ze smlouvy – možnost dohody stran, za jaké situace je od smlouvy možné jednostranně odstoupit

 

Důležité je, aby tyto podmínky pro odstoupení byly dány v okamžiku, kdy strana od smlouvy odstupuje. Obecnými důvody pro odstoupení od smlouvy jsou:

  • Odstoupení od smlouvy při jejím podstatném porušení
  • Odstoupení od smlouvy při prodlení jedné ze smluvních stran
  • Odstoupení od smlouvy při vadném plnění

 

Formu odstoupení od smlouvy stanoví občanský zákoník a bude se lišit podle konkrétních smluvních typů. Zásadní podmínkou je, že pokud zákon stanoví, že smlouva musí být uzavřena písemně, tak i odstoupení musí být písemné. Kromě toho si strany mohou také předem sjednat, jak by případné odstoupení od smlouvy mělo vypadat. Ze samotného odstoupení musí být patrné, kdo jsou smluvní strany, o jakou konkrétní stranu se jedná a mělo by z toho jasně plynout, že se jedná o odstoupení od smlouvy. Přestože to zákon přímo nestanovuje, je vhodné, aby byl uveden i důvod odstoupení od smlouvy a předešlo se tak případným sporům.

 

K účinkům odstoupení od smlouvy dochází v okamžik, kdy se to dozví druhá strana, tzn., že jí je odstoupení oznámeno nebo je jí doručeno písemné vyhotovení odstoupení. Po oznámení odstoupení druhé straně již nelze vzít odstoupení zpět a závazek, který ze smlouvy vyplýval, se zruší od samého počátku. Zaniká v zásadě celý rozsah závazku, tedy téměř všechna práva a povinnosti obou stran s výjimkou práv na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení a práva na náhradu škody. Vypořádání mezi stranami by mělo proběhnut dle ustanovení o bezdůvodném obohacení a strany si tak navzájem vrátí plnění. Nedotčena odstoupením od smlouvy zůstávají práva třetích osob, která byla nabyta v dobré víře. Nevíte-li si rady, jak od smlouvy odstoupit, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn a Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ