Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak postupovat při pracovním úrazu

Pokud jste zaměstnanec, kterému se stal pracovní úraz, je nutné jej bezodkladně nahlásit svému nadřízenému. Zákonnou povinností zaměstnance je svůj pracovní úraz bezodkladně ohlásit vedoucímu zaměstnanci.

Zaměstnavatel musí následně objasnit příčiny a okolnosti vzniku takového úrazu, přičemž se předpokládá součinnost zaměstnance (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje).

Bez závažných důvodů by zaměstnavatel neměl měnit stav na místě úrazu do doby, než objasní příčiny a okolnosti vzniku předmětného úrazu.

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o všech vzniklých úrazech v knize úrazů. Zaměstnavatel musí evidovat všechny úrazy, tedy i ty, kterými nebyla způsobena pracovní neschopnost.

Je nutné na zaměstnavatele apelovat, aby evidoval opravdu všechny úrazy, jelikož i z malého poranění se může postupem času stát závažný úraz.

Následně je zaměstnavatel povinen daný pracovní úraz nahlásit stanoveným orgánům a institucím, a to územně příslušnému útvaru Policie ČR, odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle předmětného právního předpisu, zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, zdravotní pojišťovně, u které byl pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

Zaměstnavatel musí o úrazu sepsat záznam a jedno vyhotovení tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen vydat postiženému zaměstnanci (či jeho rodinným příslušníkům v případě smrtelného úrazu).

Záznam o úrazu musí zaměstnavatel vyhotovit neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl.

Dále je důležité, jakmile bude známa příčina vzniku úrazu, aby zaměstnavatel přijal opatření proti opakování úrazu.

Následně je možné, aby postižený zaměstnanec požadoval náhradu škody po příslušném zaměstnavateli. Ke vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je nutné splnění třech předpokladů, a to existence pracovního úrazu, vznik škody a existence příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem a vznikem škody.

Okolnosti související s pracovními úrazy mohou být velmi komplikované, ať už jste zaměstnavatel či zaměstnanec. Neváhejte se proto obrátit na naši advokátní kancelář, která má s problematikou pracovních úrazů bohaté zkušenosti.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ