Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak postupovat v případě, když nesouhlasíte s vyúčtováním energií?

Řada služeb spojených s bydlením, jako je například elektřina, plyn, voda, provoz výtahů atd., se platí zálohově. Zpravidla jednou ročně od dodavatele obdržíte vyúčtování záloh spojených s užíváním nemovitosti. V případě, že dodavatel energií nedodržel termín vyúčtování, uvedl špatnou cenu nebo jinak pochybil, máte právo se proti takovému vyúčtování ohradit a reklamovat jej u dodavatele.

Po celý rok hradíte jakožto odběratel energií zálohy na energie, které na konci zúčtovacího období dodavatel porovná se skutečnou spotřebou. Na základě skutečné spotřeby Vám pak dodavatel energií zašle roční vyúčtování. Zúčtovací období většinou činí 12 měsíců, přičemž roční vyúčtování Vám je dodavatel povinen zaslat nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. Toto období bývá většinou od ledna do prosince, proto můžete roční vyúčtování očekávat do konce dubna. Pokud jste na zálohách uhradili více, než byla Vaše reálná spotřeba, vznikne Vám přeplatek. Naopak při zaplacení nižších záloh se Vám ve vyúčtování objeví nedoplatek.

Své vyúčtování byste měli náležitě zkontrolovat. Vyúčtování záloh musí splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. V případě, že se ve vyúčtování objeví nesrovnalosti nebo chyby, pak je zapotřebí podat bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování) písemnou reklamaci proti vyúčtování. V reklamaci je třeba uvést, o jaké vyúčtování se jedná, kdy bylo doručeno, co v něm spatřujete za chyby a případně můžete také uvést správný způsob vyúčtování. 

Je důležité upozornit na fakt, že reklamace sama o sobě nemá odkladný účinek, je proto nutné fakturovanou částku nejprve zaplatit a až po následném kladném vyřízení reklamace tuto částku žádat zpět.

Dodavatel má povinnost Vaši reklamaci vyřídit typicky do 15 dnů od jejího doručení. Pokud dodavatel Vaši reklamaci uzná jako oprávněnou, má dalších 15 dnů na vypořádání finančních dopadů. Reklamaci a finanční dopady nesprávného vyúčtování tedy dodavatel musí vypořádat nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

V případě, že by dodavatel porušil výše uvedené lhůty, máte právo po dodavateli požadovat finanční náhradu. Konkrétní částky finanční náhrady stanovuje vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb. a vyhláška ERÚ č. 545/2006 Sb. Finanční náhrada za porušení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny činí 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč. Pro dodavatele plynu je náhrada stanovena na 750 Kč za každý den prodlení a celková výše náhrady do 7 500 Kč. Je ale důležité, abyste si pohlídali lhůtu a o finanční náhradu požádali včas, což znamená do 60 dnů ode dne, kdy k porušení došlo. Stejně jako reklamaci podávejte žádost vždy v písemné formě.

Lze tedy shrnout, že v případě, že se Vám vyúčtování energií nezdá správné, v první řadě ho písemně reklamujte u svého dodavatele. Pokud je vyřízení Vaší reklamace ze strany dodavatele negativní a Vy jste i přesto přesvědčeni o nesprávnosti vyúčtování, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, který v těchto otázkách poskytuje výraznou podporu.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ