Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak požádat o otcovskou?

Právě se Vám narodilo dítě a Vy byste s ním rád strávil první dny jeho života a pečoval o něj a jeho maminku, ale bojíte se ztráty příjmu? Za tímto účelem byla od r. 2018 uzákoněna dávka otcovské poporodní péče nazývána často také jen jako otcovská. Krátce si představíme, jaké jsou podmínky vzniku nároku na otcovskou a jak o ni požádat.

Dávka otcovské poporodní péče je poskytovaná z nemocenského pojištění a nahrazuje mzdu otci dítěte během 14 dnů, ve kterých o své novorozené dítě pečuje. Pojištěnci (i ženě) pak také nahrazuje příjem v případě, že převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí.  Nově od konce roku 2022 náleží otcovská i otci, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození.

Jaké jsou podmínky nároku na otcovskou?

Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění. Nemocenského pojištění jsou účasti
např. zaměstnanci, kteří ze svého příjmu ze zaměstnání odvádějí pojistné na sociální zabezpečení nebo osoby samostatně výdělečně činné, kteří se k účasti na nemocenském pojištění dobrovolně přihlásili a pojištění se účastnili alespoň po dobu 3 měsíců před nástupem na otcovskou.

Mezi další podmínky spadá uvedení otce v rodném listu dítěte a nástup na otcovskou v období do šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Den nástupu si přitom každý může určit dle potřeby sám a tato lhůta se prodlužuje, je-li dítě ze zdravotních důvodů hospitalizováno.

Jak podat žádost o otcovskou?

Aby byla pojištěnci otcovská vyplácena, musí si o ni sám proaktivně požádat. Úprava podávání žádostí je odlišná u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Zaměstnanec podává žádost o čerpání dávky u svého zaměstnavatele, který ji následně předává Okresní správě sociálního zabezpečení. Osoba samostatně výdělečně činná pak žádost podává přímo u Okresní správy sociálního zabezpečení, u které je registrována.

Na samostatnou žádost existuje speciální formulář, který můžete najít pod tímto odkazem: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zdopp.

Jaká je výše otcovské?

Rozhodování o nároku na dávku a její výši je kompetencí příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, která o žádosti rozhoduje ve lhůtě jednoho měsíce od jejího doručení. Samotná výše dávky se pak počítá každému žadateli individuálně v závislosti na jeho denním vyměřovacím základu.

Denní vyměřovací základ je průměrným denním příjmem žadatele upraveným pomocí tří redukčních hranic a zpravidla se zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U osob samostatně výdělečně činných se však vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného. Výše otcovské pak představuje 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu na kalendářní den.

Samotná dávka je poskytována po dobu 14 dnů, nelze ji však čerpat po jednotlivých dnech. K jednoduchému přehledu o výši otcovské, která by byla vyplácena přímo vám, můžete využít této kalkulačky. https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-davek-v-roce-2022

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ