Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Víte jak vypovědět nájemní smlouvu?

V životě může nastat mnoho událostí, kvůli kterým se člověk musí stěhovat nebo pronajímatel potřebuje byt používat. Proto si níže vysvětlíme, za jakých okolností je možné vypovědět nájemní smlouvu. Musíme rozlišovat, zda se jedná o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. A také zda výpověď dává nájemce nebo pronajímatel. 

Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce

Nájem na dobu určitou

Nájemce může vypovědět v tříměsíční výpovědní době nájem na dobu určitou, pokud se okolnosti, z nichž strany při uzavření nájemní smlouvy zřejmě vycházely, změní do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. 

Mezi okolnosti, které nešlo předvídat v době uzavření smlouvy lze považovat nové zaměstnání v jiném městě, změnu zdravotních poměrů nebo úpadek do sociálních problémů.

Smlouvu lze vypovědět také dříve, pokud je taková možnost uvedena v nájemní smlouvě

Nájem na dobu neurčitou

Výpověď nájemní smlouvy, která je sjednána na dobu neurčitou, může dát nájemce kdykoliv bez udání důvodů. Je potřeba dodržet tříměsíční výpovědní dobu. Výpovědní doba může být i kratší, pokud se tak nájemce dohodl s pronajímatelem v nájemní smlouvě.

Výpověď nájmu bytu ze strany pronajímatele

Nájem na dobu určitou

Zákon chrání nájemce jako slabší stranu smlouvy. Je tedy mnohem složitější dát výpověď nájemní smlouvy ze strany pronajímatele. Pronajímatel se bude muset řídit zákonem stanovenými důvody.

Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu na dobu určitou v tříměsíční výpovědní době z následujících důvodů:

1) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

2) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

3) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

4) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Nájem na dobu neurčitou

Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době ze stejných důvodů jako při výpovědi nájemní smlouvy na dobu určitou. U smlouvy na dobu neurčitou ještě přibudou další dva důvody:

1) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

2) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Pokud tedy potřebuje pronajímatel byt pro své děti, které se chtějí osamostatnit, tak vám může vypovědět nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Příbuzní se však do bytu musí nastěhovat do jednoho měsíce od vyklizení bytu. Pokud by se do bytu nenastěhovali, tak se můžete do bytu opět nastěhovat a pronajímatel vám uhradí náhradu škody

Výpověď nájemní smlouvy bez výpovědní doby ze strany pronajímatele

Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby za zvlášť závažné porušení povinností ze strany nájemce. Mezi tyto důvody patří:

  1. Nájemce nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců
  2. Nájemce poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem
  3. Nájemce způsobuje jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí 
  4. Nájemce užívá neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ