Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak vystavit směnku, aby byla platná?

Chtěli byste zajistit, že směnka, kterou vystavujete, bude platná? Nebo Vám naopak směnku vystavil někdo jiný a Vy chcete mít jistotu, že obsahuje všechny povinné náležitosti? Na následujících řádcích si přiblížíme, co směnka je, proč se používá a jaké jsou její povinné náležitosti.

Směnka se řadí mezi cenné papíry. Cenné papíry jsou listinami, do kterých jsou vtělena práva nebo povinnosti, a to tím způsobem, že tato práva po jejich inkorporaci bez těchto listiny nelze uplatňovat, převádět nebo s nimi jinak nakládat. Ve zkratce bychom si cenný papír mohli představit jako zhmotnění jinak nehmotného práva, které se inkorporací spojilo v jedno s listinou.

Směnka je cenným papírem, se kterým je spojeno právo na vyplacení určité peněžité částky. V souvislosti s tím, kdo je k placení povinen můžeme směnky dělit na směnky cizí a vlastní.

Směnka cizí obsahuje příkaz výstavce směnky (emitenta) daný třetí osobě (směnečníkovi) – často jde o nějakou finanční instituci, např. banku, aby oprávněnému ze směnky (remitentovi) vyplatila určitou peněžitou částku. Směnka vlastní naproti tomu zavazuje přímo výstavce. Je v ní obsažen slib, že výstavce oprávněnému vyplatí určitou peněžitou částku.

Směnky používají především podnikatelé v obchodních stycích, využít jich však může každý. Směnky mají více funkcí, mezi nimi např. funkci platební nebo zajišťovací. Platební funkcí je myšleno, že lze směnku použít jako platební prostředek. Lze je převádět na jiné osoby a nahrazovat tak peníze, neboť vlastník směnky spolu s jejím držením, drží i právo na vyplacení určité částky peněz.

Ještě obvykleji je však využívána zajišťovací funkce směnky. Když Vám totiž osoba, která Vám dluží určitou částku peněz, vystaví směnku, usnadní Vám tím případné následné vymáhání daného dluhu a vy budete mít větší jistotu, že Vám daný dluh bude splněn.

Náležitosti směnky jsou vyjmenovány v zákoně směnečném a šekovém, a liší se pro směnky cizí a vlastní.
Směnka cizí dle čl. 1, § 1 zák. směnečného a šekové musí obsahovat:

 • označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku
 • jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 • údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím
 • údaj místa, kde má být placeno
 • jméno toho, komu má být placeno
 • datum a místo vystavení směnky
 • podpis výstavce

Směnka vlastní musí obsahovat tytéž náležitosti s tím rozdílem, že neobsahuje bezpodmínečný příkaz zaplatit, ale obsahuje bezpodmínečný slib zaplatit. V souvislosti s tím pak také u směnky vlastní není povinnou náležitostí uvést jméno směnečníka, neboť ten u směnek vlastních vůbec nefiguruje.

Pokud ve směnce chybí některá z podstatných náležitostí vyjmenovaných výše, automaticky to zakládá neplatnost takové směnky. Výjimkou jsou pouze údaje o splatnosti směnky, místa, kde má být placena a místa vystavení. O těchto údajích totiž, nejsou-li ve směnce uvedeny, platí následující domněnky:

 • chybí-li údaj splatnosti, jde o směnku na viděnou – tj. směnka, která je splatná po jejím předložení
 • chybí-li údaj o místě plnění, je tímto místem, místo uvedené u jména směnečníka (u směnky cizí) nebo místo uvedené u jména výstavce (u směnky vlastní)
 • chybí-li údaj o místě vystavení směnky, platí, že tímto místem bylo místo uvedené u jména výstavce směnky

Na závěr je nutno zdůraznit skutečnost, ve které může často docházek k chybování. Touto skutečností je požadavek bezpodmínečnosti příkazu či slibu, ten totiž nemůže být podmíněn například ani požadavkem na splnění smlouvy nebo poskytnutí protiplnění. Taková nebo jakákoli jiná podmínka by totiž způsobila neplatnost dané směnky.

V neposlední řadě je pro platnost také důležité, aby byla směnky sepsána v jednom jazyce.
Pokud by Vám bylo cokoli ohledně vystavení nebo vymáhání směnky dále nejasné, neváhejte se obrátit na zkušené advokáty naší advokátní kanceláře, kteří Vám s celým procesem vystavení a vymáhání směnky pomohou.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ