Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak získat příspěvek na bydlení?

Dopadá na Vás tlak narůstajících cen nájmů a výdajů za služby a energie spojené s bydlením? Představují pro Vás platby za bydlení nepřiměřené výdaje v poměru k Vašim příjmům? Je možné, že splňujete podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení. Pojďme se společně podívat, co příspěvek na bydlení vlastně je, komu nárok na takový příspěvek vzniká a jaké kroky je třeba podniknout k jeho úspěšnému získání.

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory a jeho právní úpravu najdeme v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Účelem této dávky je přispět osobě či rodině při úhradě nákladů spojených s bydlením v situaci, kdy tyto náklady představují více než 30% rozhodného příjmu rodiny. Příspěvek pak pokrývá právě tu částku, která 30% příjmovou hranici rodiny převyšuje.

Kdo má na příspěvek na bydlení nárok? Ze zákona vyplývá, že nárok vzniká vlastníkovi či nájemci bytu či domu, ale i osobě, která byt užívá na základě služebnosti nebo podnájemní smlouvy. Příjmy všech osob tvořících jednu domácnost se sčítají, pokud tedy vznikne nárok na příspěvek na bydlení více osobám tvořících společnou domácnost, vzniká nárok pouze jedné z nich. Pojem společná domácnost se vykládá široce, spadají pod něj např. rodiny, druh a družka, matky samoživitelky, skupina studentů sdílících jeden byt, ale také jednotlivci. Rozhodné je, zda tyto osoby v bytě či domě fakticky společně bydlí.

Novinkou roku 2023 je, že nárok na příspěvek na bydlení pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 má také vlastník, který užívá k trvalému bydlení stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci. 

Náklady na bydlení pro účely přiznání příspěvku činní nájemné, je-li byt užíván na základě nájemní smlouvy. Pokud bydlíte v družstevním nebo ve vlastním bytě, počítají se místo nájemného tzv. srovnatelné náklady. Dále jde o náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, těmi se rozumí zejména náklady za dodávku tepla a poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva.

Tyto náklady se stanoví jejich průměrem za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje. To znamená, že v okamžiku, kdy o příspěvek žádám, dokládám pro účely výpočtu jeho výše své průměrné náklady za předcházejícího čtvrt roku. 

Příspěvek na bydlení však není neomezený, aby nedocházelo k případům, že o něj budou žádat i osoby s vysokými příjmy, které bydlí v luxusních a drahých bytech. Je proto stanovena hranice tvořená tzv. normativními náklady na bydlení. Ty se liší dle místa bydliště a počtu osob v domácnosti. Pokud by vaše skutečné náklady na bydlení převyšovaly stanovené náklady normativní, bude se Vám výše příspěvku počítat pouze z nákladů normativních.

Jaké příjmy se do výše příjmů rozhodných pro výpočet příspěvku na bydlení započítávají? V první řadě je důležité si uvědomit, že jde o příjmy čisté. Konkrétně pak jde o plat či mzdu, výživné, porodnérodičovský příspěvekmateřskou, přídavky na děti, nemocenskou, ale také všechny typy důchodů či podpora v nezaměstnanosti. Jako příjmy se však naopak nezapočítávají příjmy ze zaměstnání Vašich nezaopatřených dětí.

Pokud by Vás zajímalo, na jakou výši příspěvku byste orientačně dosáhli, můžete využít kalkulačky, která je za tímto účelem k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věci na tomto odkaze: https://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni

Jaké konkrétní kroky je třeba pro získání příspěvku podniknout? Aby Vám byl příspěvek na bydlení přiznán, musíte vyplnit a podat žádost o příspěvek na bydlení a k ní připojit potřebné dokumenty prokazující Vaše příjmy a výdaje na bydlení. Konkrétně bude třeba přiložit výplatní pásky či potvrzení od zaměstnavatele, rozsudek stanovující výživné, nájemní či podnájemní smlouvu, nebydlíte-li ve vlastním, jakož i doklad potvrzující výši nákladů na služby a doklad potvrzující výši nákladů na energie za předchozí měsíce. Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či nedoplatek, přiložte k žádosti také jeho vyúčtování. Dále, pokud s Vámi bydlí další osoba starší 18 let, budete od ní potřebovat podepsat prohlášení o společně posuzované osobě a v případě, že je Vaše dítě studentem starším 15 let, budete potřebovat jeho potvrzení o studiu. 

Orgán, u kterého se žádost o příspěvek na bydlení podává, je Úřad práce. Žádost pak lze podat osobně nebo online prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí pod tímto odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Pokud bystě měli jakékoli dotazy či nejasnosti ohledně příspěvku na bydlení či postupu, jak jej získat, neváhejte se obrátit na odborníky z naší advokátní kanceláře.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ