Skip to content

Kdy a jak podat podnět České obchodní inspekci?

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu průmyslu a obchodu. Její působnost je upravena především zákonem České národní rady ze dne 20. října roku 1986 č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, kterým byla zároveň i ustavena a došlo tak k nahrazení tehdejší Státní obchodní inspekce. 

Pokud přemýšlíte o tom, že se na ČOI obrátíte, je nejprve vhodné si ověřit, zda obsah zamýšleného podnětu spadá do působnosti České obchodní inspekce. Působnost ČOI je stanovena v ustanovení § 2 zákona o České obchodní inspekci. Ustanovení uvádí, že Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu, pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis stanoví. Budete se tak na ni moc obrátit pokud například obchodník neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je Vám špatně naúčtuje. Dále například pokud obchodník nabízí výrobky bez návodů k použití v českém jazyce, nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi, neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace, nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil nebo například nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se dohodli.

Naopak ČOI není oprávněna řešit podání týkající se kvality potravinářských, zemědělských a tabákových výrobků či nekalých obchodních praktik při jejich prodeji. Toto totiž spadá do působnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce a ČOI se těmito produkty a službami může zabývat jen z hlediska poctivosti jejich prodeje, popřípadě z hlediska omezení jejich prodeje vymezeným skupinám spotřebitelů. 

Pokud dojde ze strany ČOI ke zjištění porušení povinnosti obchodníka, je oprávněna uložit pokuty či jiná opatření. Výše takové pokuty pro nejzávažnější přestupky se může pohybovat až do výše 50 milionů Kč. Pokud se naopak bude jednat o méně závažné přestupky, pak se celá situace nemusí projednávat ve správním řízení a pokud kontrolovaný souhlasí, může mu ČOI uložit pokutu na místě ve výši nepřesahující 10 000 Kč. Mezi jiná opatření patří například zákaz prodeje či uvádění na trh některých výrobků, resp. jejich stažení z trhu. 

Podnět k ČOI lze podat v listinné podobě, ale rovněž i v digitální. Listinný podnět můžete odeslat na adresu pracovišť, které jsou jednoduše dohledatelné na webových stránkách ČOI www.coi.cz a nebo dokument můžete na takové pracoviště zanést osobně. Dovolujeme si Vás upozornit, že dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený (např. část textu chybí nebo je nečitelný) a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, ČOI nezpracovává. Digitální podnět lze zaslat rovněž prostřednictvím e-mailu.

Pravděpodobně nejrychlejší a nejpohodlnější způsob odeslání podnětu ČOI je využít služby e-podatelna na webových stránkách www.coi.cz/podatelna/. Elektronický formulář Vás navede, jak postupovat při vyplňování informací. Podle správního řádu platí, že z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká, co se navrhuje a fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

O výsledku podnětu budete vyrozuměni. ČOI by měla podnět vyřídit do 30 dnů. 

Pokud si nejste jisti, jak podnět k ČOI podat či zda Vaše záležitost spadá do její působnosti, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ