Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Novela zákona o obchodních korporacích

Dne 1. 7. 2023 vstoupila v účinnost novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Tato novela upravuje problematiku bezúhonnosti členů volených orgánů obchodních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku. Jedná se tedy především o úpravu podmínek a překážek výkonu funkce volených orgánů obchodních společností a družstev, které doteď byly upraveny formou odkazu na živnostenský zákon. Novela reflektuje skutečnost, že ne všechny obchodní korporace jsou zakládány za účelem živnostenského podnikání.

Zákon o obchodních korporacích nově v ustanovení § 46 odst. 1 ZOK vyjmenovává překážky výkonu funkce člena voleného orgánu, těmito překážkami jsou:

 • Zákaz vykonávat funkce člena voleného orgánu právnické osoby či zákaz vykonávat činnosti související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky či jiným členským státem Evropské unie nebo státem Evropského hospodářského společenství
 • Existence rozhodnutí orgánu veřejné moci obdobně jako v případě uvedeným výše, přičemž toto rozhodnutí bylo vydáno orgánem veřejné moci třetí země. V takovém případě však tento zákaz musí být uložen z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice
 • Pravomocné odsouzení za následující TČ
  • 1. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
  • 2. daňový, poplatkový nebo devizový,
  • 3. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo
  • 4. obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí
 • Rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu

Na dosavadní členy orgánů, kteří v důsledku novely přestanou být způsobilí k výkonu funkce, se použije přechodné ustanovení, dle kterého je člen orgánu povinen do 1. srpna 2023 informovat dotčenou obchodní korporaci o své nezpůsobilosti. Funkce takovéhoto člena zaniká k 1. 10. 2023.

V souvislosti s novou úpravou překážek pro výkon funkce člena voleného orgánu dojde k vzniku evidence vyloučených osob. Do této evidence budou zapsány osoby, kterým ve výkonu funkce brání některá z výše uvedených překážek. Tato evidence není přístupná pro veřejnost, ale jen pro soudy a notáře.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ