Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Novela zákona o spotřebních daních

Dne 1. srpna 2023 nabyl účinnosti nový zákon, který změnil dvě klíčové legislativní normy týkající se spotřební daně. Konkrétně se jedná o zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních a zákon
č. 286/2022 Sb., který měnil uvedený zákon o spotřebních daních. Návrh na novelizaci uvedených zákonů předložila vláda sněmovně dne 5. 5. 2023. Ta návrh schválila a následně dne 12. 7. 2023 postoupila Senátu. Po schválení i touto komorou Parlamentu ČR podepsal novelu dne 28. 7. 2023 prezident. Nová úprava byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 109 pod č. 234/2023 Sb. Důvodová zpráva, která tuto legislativní změnu provázela, detailně vysvětluje její záměr.

Hlavním účelem této novely bylo vrátit systém zdanění motorové nafty a jejích přímých substitutů zpět do původního stavu, a to dříve, než bylo plánováno v předchozím zákoně č. 286/2022 Sb. Ten totiž prodloužil dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty o 1,50 Kč na litr, snižující ji z původních 9,95 Kč/l na 8,45 Kč/l. Toto snížení bylo načasováno na 1. října 2022 a reagovalo na tehdejší ekonomickou situaci, která měla negativní dopady na podniky a jednotlivce, především v dopravním sektoru. Vysoké ceny motorové nafty způsobily zvýšení nákladů na provoz vozidel a hrozilo, že se to promítne do růstu cen dalšího zboží.

Důležitým bodem novely bylo stanoveno, že toto dočasné snížení daně z motorové nafty bude ukončeno k 31. prosinci 2023 a sazby daně se vrátí na původní úroveň 9,95 Kč/l od 1. ledna 2024.

Situace se však v první polovině roku 2023 dramaticky změnila, protože ceny motorové nafty výrazně klesly pro konečného spotřebitele v České republice. Na druhé straně bylo nutné konsolidovat veřejné rozpočty. V této nové situaci se zákonodárce rozhodl umožnit návrat sazby spotřební daně z motorové nafty na její původní úroveň dříve, než bylo původně plánováno.

Díky novele tak došlo k navýšení sazby spotřební daně od 1. srpna 2023 (původní termín byl 1. ledna 2024). Sazba byla zvýšena z 8 450 Kč na 1 000 litrů na původních 9 950 Kč na 1 000 litrů. Tento krok byl zdůvodněn snahou přispět k rychlejší konsolidaci veřejných rozpočtů, neboť dočasně snížená sazba daně z motorové nafty již nebyla ekonomicky ospravedlnitelná.

Kromě toho byl tento krok vnímán i jako důležité ekologické opatření, které mělo motivovat k přechodu na ekologicky šetrnější alternativy. 

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ