Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Novela zákoníku práce

Zásadní změny zákoníku práce, které novela přináší, lze rozdělit do 5 oblastí, jsou to oblasti:

 1. digitalizace
 2. informování zaměstnance
 3. dohody (DPP, DPČ) 
 4. work-life balance aneb flexibilita pro rodiče pečující o děti 
 5. práce na dálku

 

DIGITALIZACE

Zákoník práce nově reflektuje možnost využití komunikačních technologií v oblastech uzavírání pracovní smlouvy/DPP/DPČ či dohody o rozvázání pracovního poměru/DPP/DPČ, kdy zaměstnavatel zašle vyhotovení elektronicky zaměstnanci na e-mail. Zaměstnanec může do 7 dnů od doručení písemně odstoupit (pokud už nebylo započato s plněním, tj. pokud nezačal pracovat)

Změny se týkají také doručování. Pravidla, která jsou uvedena níže, se uplatní u výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru, odvolání z pracovního místa/vzdání se, doručování mzdového výměru, apod. a to pouze mimo dohody o rozvázání pracovního poměru/DPP/DPČ.

Možnosti doručování:

 • do vlastních rukou zaměstnance:
 • na pracovišti zaměstnavatele
 • prostřednictvím datové zprávy
 • prostřednictvím sítě nebo elektronickou komunikací
 • kdekoliv bude zaměstnanec zastižen
 • poštou, pokud doručení datovou zprávou nebo na pracovišti není možné

Co se týče doručování prostřednictvím sítě/el. komunikací, musí zaměstnanec k takovému doručování v samostatném prohlášení udělit souhlas, v tomto prohlášení pak uvede svou soukromou e-mailovou adresu. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance o podmínkách doručování písemně informovat.  Zaměstnanec může zároveň svůj souhlas později písemně odvolat.

Na tento případ se vztahuje také fikce doručení, kdy pokud zaměstnanec/zaměstnavatel ve lhůtě 15 dnů nepotvrdí dodání písemnosti, pak se tato považuje uplynutím 15. dne za doručenou.

 

INFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCE 

Do 7 dní od vzniku pracovního poměru, přiměřeně i pracovního vztahu na základě dohody, musí zaměstnavatel zaměstnance informovat o těchto věcech (pokud již nejsou uvedeny v pracovní smlouvě):

 • bližší identifikaci zaměstnance a zaměstnavatele, dle pracovní smlouvy
 • bližší označení druhu a místa výkonu práce, dle směrnice zaměstnavatele
 • výměru dovolené a způsob určení délky dovolené, dle směrnice zaměstnavatele
 • délku a podmínky zkušební doby
 • postupu při rozvazování pracovního poměru, včetně délky výpovědní doby
 • informace o odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel poskytuje
 • stanovenou týdenní pracovní dobu a způsob rozvržení pracovní doby (příp. včetně vyrovnávacího období), dle směrnice zaměstnavatele
 • rozsah práce přesčas, dle pracovní smlouvy a směrnice zaměstnavatele
 • minimální denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu, přestávky, dle směrnice zaměstnavatele, příp. odkazu na interní předpis 
 • výše mzdy, její splatnost a způsob vyplácení
 • kolektivní smlouvy, které se na zaměstnance vztahují
 • orgán sociálního zabezpečení, kam zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení, dle směrnice zaměstnavatele

Pokud dojde ke změně některé z těchto skutečností, je nutné zaměstnance bezodkladně písemně informovat, a to nejpozději v den účinnosti změny.

Pokud je zaměstnanec informován elektronicky, musí mít možnost si tuto informaci uložit nebo vytisknout. Zaměstnavatel navíc musí doložit předání této informace zaměstnanci, například záznamem obrazovky odeslaného e-mailu či podpisem informace zaměstnancem.

V případě vyslání zaměstnance do zahraničí existuje speciální informační povinnost.

 

DOHODY O VÝKONU PRÁCE MIMO PRACOVNÍ POMĚR – DPP/DPČ

V této oblasti přináší novely zákoníku práce mnoho změn. Jsou jimi především:

 • povinnost 3 dny před začátkem směny seznámit zaměstnance s rozvrhem práce
  • lze se dohodnout i na jiné době – tj. pravděpodobně i na kratší době, tohoto však nelze zneužívat a zaměstnance informovat např. pět minut před směnou
 • i v případě dohod platí povinnost informovat zaměstnance o výše vyčtených skutečnostech, a dále také předpokládaném rozsahu pracovní doby za den/týden 
 • na práci na dohody se také použijí ustanovení o překážkách v práci dle § 191 zákoníku práce, kterými jsou dočasná pracovní neschopnost či karanténa, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance
 • dále platí také ustanovení o příplatcích za práci ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí, v sobotu a neděli
 • zaměstnanec pracující na některou z dohod, může také podat žádost o zaměstnání v pracovním poměru, pokud za posledních 12 měsíců pro zaměstnavatele odpracoval v souhrnu alespoň 180 dní. Zaměstnavatel má pak povinnost do 1 měsíce poskytnout zaměstnanci odůvodněnou písemnou odpověď.
 • Od 1. 1. 2024 se pro pracovníky na dohody vztahují také pravidla týkající se dovolených, kdy pro účely dovolené činí délky týdenní pracovní doby 20 hodin týdně a nárok na dovolenou zaměstnanci vzniká, pokud odpracuje čtyřnásobek pracovní doby (tj. alespoň 80 hodin) a vztah založený dohodou nepřetržitě trvá alespoň po dobu 4 týdnů.
 • pokud má zaměstnanec dojem, že dostal výpověď z toho důvodu, že uplatnil některá ze svých práv, může tento zaměstnanec písemně požádat, aby zaměstnavatel výpověď odůvodnil, a zaměstnavatel má pak povinnost zaměstnance o důvodech  výpovědi písemně informovat.

 

WORK LIFE BALANCE 

Novely také zakotvují nová pravidla, která mají napomoci tzv. work-life balance, tedy lepšímu slaďování pracovního a rodinného života. Těmito novinkami jsou:

– zavedení možnosti písemně podat žádost o rodičovskou dovolenou, která musí být podána alespoň 30 dní před nástupem na ni.

– zakázání práce přesčas pro těhotné zaměstnankyně

– možnosti podat žádosti o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu týdenní pracovní doby/kratší pracovní doby, v případě, že zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let nebo sám dlouhodobě pečuje o osobu závislou na jeho péči. Tuto žádost pak může zaměstnavatel zamítnout jen pro vážné provozní důvody a musí ji písemně odůvodnit, jinak mu hrozí přestupek, za který může být uložena pokuta až 200.000,- Kč)

 

– podobně je možno podat žádost o obnovení původního rozsahu pracovní doby, která navazuje na žádost výše, a jejíž případné odmítnutí musí zaměstnavatel také písemně odůvodnit.

– co se týče žádosti o práci na dálku, tato bude muset být písemná a opět se na ni bude vztahovat pravidlo, že pokud by ji zaměstnavatel písemně neodůvodnil, bude páchat přestupek.

 

PRÁCE NA DÁLKU

Práci na dálku je tedy, jak již bylo nastíněno výše možné vykonávat pouze na základě písemné dohody.

Výpovědní doba této dohody činí standardně 15 dní. Je ale možné si dohodnout odlišnou dobu, dokud bude stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Novela přichází s úpravou náhrady nákladů při práci na dálku. Zaměstnavatel tak bude zaměstnanci muset proplácet částku, kterou zaměstnanec na nákladech prokázal případně jinak stanovenou paušální částku. Je však možné se dohodnout, že náhrada nákladů při práci na dálku zaměstnanci nebude příslušet.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ