Skip to content

V roce 2016 jsem darovala dceři nově zrekonstruovanou chalupu. Od té doby mě však přestala navštěvovat, nevolá mi, a když jsem ji nyní požádala, zda by mi občas pomohla s nákupem a dojížděním do nemocnice na lékařské prohlídky, protože sama už nemůžu chodit, je mi 83 let. Dcera to ale odmítla a dokonce mi řekla, že jsem jí na obtíž. Nyní si platím taxi službu a pečovatelku, abych se měla k lékaři jak dostat. Finančně je to pro mě neúnosné, mám malý důchod a žiji kvůli tomu na dluh, protože mi nezbývá na jídlo nebo léky. Takto jsem si to nepředstavovala. Od dcery mi to přijde nevděčné a její jednání mi velmi ubližuje. Můžu s tím něco dělat a získat chalupu zpátky? 

Ilona V., Karlovy Vary

V první řadě je nutné si uvědomit, že darování by mělo být záležitostí bezpodmínečnou a nezištnou bez jakýchkoliv očekávání do budoucna a je dobré si vždy vše pečlivě zvážit.

Občanský zákon naštěstí pamatuje i na situace, kdy dárce ex post zjistí, že se nerozhodl správně a svojí věc daroval jinému. Jak a za jakých podmínek tedy lze získat chalupu, kterou jste darovala dceři zpět?

Samozřejmě nejjednodušší cestou je se s dcerou dohodnout na tom, že na Vás chalupu přepíše zpátky, tedy, že Vám dar vrátí. Vzhledem k tomu, že s Vámi dcera nekomunikuje, bude jistě tato cesta složitá. Pojďme se tedy podívat na další varianty.

Jednou z možností je tzv. odvolání daru pro nouzi. Tento institut je zakotven v § 2068 občanského zákoníku. Abyste mohla odvolat svůj dar pro nouzi, musí být splněno hned několik podmínek. Jednou z nich je existence samotné nouze, přičemž nouzí není nedostatek finančních prostředků na koupi nových lodiček nebo kabelky. Ve Vašem konkrétním případě se o jisté nouzi už hovořit dá, neboť jak píšete, často nemáte finanční prostředky na uspokojení základních potřeb, jako je např. strava, čímž do nouze v pravém slova smyslu upadáte. Další podmínkou je i to, že sám obdarovaný není ve stejné nouzi jako dárce. Z Vašeho dotazu to sice nevyplývá, ale předpokládám, že vzhledem k tomu, že od Vás dcera dostala zcela zrekonstruovanou chalupu, v nouzi se nyní neocitá. V této variantě zákon dále počítá s tím, že stav nouze si dárce nepřivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Zdravotní stav reflektující pokročilý věk si nikdo sám jistě nepřivodí, tudíž u Vás by i tato podmínka byla splněna. Jiná by byla situace u člověka, který se svým majetkem nakládá marnotratně třeba v důsledku jeho závislosti na alkoholu. Tam by odvolání daru pro nouzi možné nebylo.

Další možností, kterou Vám zákon v § 2072 občanského zákoníku nabízí je odvolání daru pro nevděk. I tato varianta počítá se splněním některých podmínek. Předpokladem je, že jednání obdarovaného musí dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížit a zjevně porušovat dobré mravy. Zde musíte opravdu zvažovat, zda je jednání obdarovaného za hranou toho, co snese obecná morálka a základní meze lidské slušnosti. I když je vnímání morálky velmi subjektivní, jednání Vaší dcery nepovažuji minimálně za slušné a hranice porušení dobrých mravů je v tomto případě velmi tenká.

Při této variantě je nutné dát si pozor na zákonem stanovenou lhůtu! Odvolat dar pro nevděk je možné pouze a jen do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil a dozví-li se o tom dárce později, pak do jednoho roku ode dne, kdy se o tom dozvěděl. Nevděk se dá obdarovanému prominout. Zákon neurčuje formu takového prominutí, může být učiněno písemně, ústně, i konkludentně. Obdarovaný se k dárci zase začne chovat hezky, dárce mu vše odpustí, byť to ze strany obdarovaného může být účelové, protože kupříkladu ví, že pokud je jednou nevděk za určité chování prominut, nemůže dárce své rozhodnutí změnit a dar žádat znovu zpět.

Za zmínku u této varianty stojí i to, že byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny v penězích.

Jak je vidět, řešení pro Vás, abyste získala chalupu zpět, existuje, avšak zákon má řadu podmínek, které je třeba splnit, abyste v celé věci byla úspěšná. Vzhledem k tomu, že na naše klienty apelujeme, aby využili právní pomoc již při sepisu darovací smlouvy, která darování předchází, tak pro případ domáhání se odvolání daru, které je možné pouze prostřednictvím žaloby u soudu bude odpovídající právní pomoc více než žádoucí, neboť se jedná o poměrně formální a komplikovaný proces.

 

V případě, že byste se rozhodla vymáhat své právo u soudu, neváhejte kontaktovat Advokátní kancelář CIKR, kde Vám rádi s Vaším právním problémem pomůžeme.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ