Skip to content

Věděli jste, že ke kácení dřevin je třeba povolení?

Povolení ke kácení dřevin obecně upravuje zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen Zákon). Tento Zákon ve svém ustanovení § 7 odst. 2 stanoví, že péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin. Co ale když budete chtít dřevinu pokácet například jen z toho důvodu, že máte pro využití místa, kde se dřevina nachází, jiné plány?

Na úvod jistě stojí za zmínku, že výše zmíněný Zákon upravuje ochranu dřevin rostoucích mimo les. Touto „dřevinou rostoucí mimo les“ se rozumí strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i ve sdílených útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Zákon v § 8 odst. 1 stanoví, že ke  kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Dále Zákon stanoví v tomtéž ustanovení, odstavci druhém, že povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto Zákoně stanoveno jinak. Konečně pak Zákon v odstavci třetím stanoví, že povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

Zmíněným obecně závazným předpisem je vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Právě tento předpis upravuje situace, kdy není třeba ke kácení dřevin povolení. Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje:

a)

pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b)

pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c)

pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

d)

pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Co je myšleno významným krajinným prvkem upravuje § 3 odst. 1 písm. b) zákona, náhradní výsadba je poté specifikována v § 9 odst. 1 Zákona a stromořadí je upraveno ve výše zmíněné vyhlášce v ustanovení § 1 písm. c).

Z výše uvedeného lze obecně shrnout, že pakliže se jedná o ovocný strom nebo keř, který se nachází na Vaší zahradě a není součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, obejdete se bez povolení. Pokud se ale nebude jednat o ovocný strom nebo keř a nepůjde o zákonné výjimky, které jsou zakotveny Zákonem či vyhláškou MŽP, povolení budete potřebovat. Za takovou výjimku jistě stojí uvést, že povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Zákon však pro tento případ stanoví povinnost oznámení tomu, kdo za těchto podmínek provede kácení orgánu ochrany přírody, a to do 15 dnů od provedení kácení.

Pokud Vás zajímá, v jakém období se dřeviny musí kácet, zákonná úprava žádné období striktně neupravuje. Ve výše zmíněné vyhlášce MŽP však je v ustanovení § 5 uvedeno, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Tímto obdobím je pak období od 1. 11. do 31. 3.

Pokud byste si i nadále nebyli jistí, zda pro kácení dřeviny potřebujete povolení či nevěděli, jak takové povolení získat, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ