Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Víte, jaká práva a povinnosti máte podle zákona při pobytu v lese?

Chodíte rádi na procházky do lesa, který máte za domem nebo během dovolené procházíte lesem jako součást vašeho výletu? Nejspíše Vám již jako malým říkali, že v lese byste neměli být hlasití a že po sobě nemáte nechávat žádné odpadky. Víte však, jaká pravidla pro pobyt v lese stanovuje přímo zákon a jaká práva v souvislosti se vstupem do lesa Vám naopak ze zákona náleží? Pojďme se na to blíže podívat.

Právní úprava

Právní úpravu problematiky chování a pobytu v lese najdeme v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích. Cílem této zákonné úpravy, a také důvodem, proč vůbec existují podmínky a omezení pro chování a pobyt v lese je ochrana životní prostředí. Les je totiž ekosystémem, který v přírodě plní jedinečné funkce. Mimo to, že je přirozeným stanovištěm mnoha druhů živočichů, rostlin a hub také plní důležité vodoochranné, půdoochranné a klimatické funkce, neboť v krajině zadržuje vodu, zabraňuje erozi půdy a pohlcuje oxid uhličitý. Lidé pak les často využívají kvůli jeho hospodářské a rekreační funkci. Hlavním cílem zákonné úpravy je zachovat tyto funkce a podporovat trvale udržitelné lesní hospodářství. 

Co je to les?

Dle zákona se lesem rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkce lesa. Pod pojmem pozemky určené k plnění funkce lesa si můžeme představit například lesní cesty, drobné vodní plochy, pastviny a políčka pro zvěř či různé lesní průseky.

Lesy se dále dělí do tří kategorií, a to na lesy hospodářské, lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Lesy ochrannými jsou například vysokohorské lesy, které chrání nížeji položené lesy. Lesy zvláštního určení jsou pak například lesy v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých vod či lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací. Lesy hospodářské jsou pak zbytkovou kategorií, do které spadají všechny lesy, které nejsou ochranné ani zvláštního určení.

Užívání lesa se dělí na tzv. obecné a zvláštní užívání. Zvláštním užíváním lesa je například těžba lesních dřevin. My se však nadále budeme zabývat pouze právy a povinnostmi vznikajícími při obecném užívání.

Práva každého

Jedno z nejdůležitějších práv každého v této kategorii je právo do lesa na vlastní nebezpečí vstupovat a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. 

Toto by se mohlo některým zdát jako samozřejmost, avšak v mnoha zemích toto právo náleží pouze osobám, které získaly povolení od vlastníka lesa. V Čechách lze do lesa vstupovat bez ohledu na vůli jeho vlastníka, který má dokonce zakázáno les, až na výjimky, oplocovat.

Omezení a zákazy

Právu do lesa vstupovat odpovídá povinnost každého, kdo tak učiní, les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Při vstupu do lesa je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno. Vlastník lesa totiž neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé vstupem do lesa, ledaže by škodu způsobil úmyslně.

V lesích je dále zakázáno 

 • rušit klid a ticho,
 • provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
 • vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
 • těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
 • sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
 • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
 • jezdit a stát s motorovými vozidly,
 • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
 • vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
 • mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
 • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 • narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
 • pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
 • znečišťovat les odpady a odpadky

Vlastník lesa však může k některým z těchto zakázaných činností osobě udělit výjimku, jedná se například o táboření mimo vyhrazená místa, jezdění a stání s motorovými vozidly, rušení klidu a ticha a další.

Speciální postup se také uplatní při organizaci hromadných sportovních akcí v lese, pro které je třeba učinit oznámení orgánu státní správy lesů.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli doplňující dotazy, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ