Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Zvláštní pracovní podmínky pro práci mladistvých

Víte, že mladiství mají s ohledem na svůj věk právo na zvláštní pracovní podmínky, čemuž odpovídá povinnost zaměstnavatele vytvářet pro mladistvé příznivé pracovní podmínky. Zákoník práce na ochranu mladistvých dokonce v ustanovení § 246 zakazuje výkon některých prací mladistvými, jde o:

  • Práce přesčas
  • Práce v noci
  • Práce pod zemí při těžbě nerostů a ražení tunelů a štol
  • Práce, které jsou pro ně se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví

Tento zákaz prací se nevztahuje na práce, při nichž se připravují na povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna ochrana jejich zdraví. 

Dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce je prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozdělení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Pro posouzení práce jako přesčasové je důležité vycházet z rozvržení pracovní doby pro dané období, protože ne vždy je pracovní doba rozvržena rovnoměrně stejně, ale délka pracovní směny nesmí přesáhnout 8 hodin a pracovní doba za týden musí dosahovat nejvýše 40 hodin.

Pro práci v noci platí absolutní zákaz u mladistvých ve věku do 16 let. Mladiství starší 16 let mohou výjimečně konat noční práci nepřesahující jednu hodinu, pokud je tomu třeba pro jejich výchovu k budoucímu povolání. Tato noční práce musí však bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu.

Zaměstnavatel také nesmí mladistvému zaměstnanci přidělovat práci, která by ho vystavila zvýšenému nebezpečí úrazu nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví mladistvého zaměstnance, popř. současně i jiných osob. Pro posouzení toho, jakou práci mladistvý nesmí vykonávat je důležitý také názor lékaře. Lékař může v lékařském posudku vymezit, které práce ohrožují zdraví a vývoj mladistvého, a zaměstnavatel je mladistvému povinen poskytnout jinou přiměřenou práci odpovídající jeho kvalifikaci do té doby, než mladistvý bude moci tyto práce konat.

Lékařské vyšetření mladistvého je zaměstnavatel povinen na své náklady zajistit vždy před vznikem pracovního poměru nebo převedením mladistvého na jinou práci. Tzv. vstupní prohlídka dle zákona o specifických zdravotních službách je u mladistvých povinnou a provádí se právě pro zjištění, zda je mladistvý ucházející se o zaměstnání zdravotně způsobilý vybranou práci vykonávat. Tuto vstupní prohlídku je zaměstnavatel u mladistvých povinen zajistit i při uzavírání dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Další zvláštní zákazy pro práci mladistvých jsou upraveny např. ve vyhlášce č. 180/2015 Sb. Tato vyhláška upravuje hmotnost břemen, kterou mohou chlapci nebo dívky při zaměstnání zvedat. Dále třeba nařízení vlády, které zakazuje vykonávání prací ve vnuceném pracovním tempu nebo práce spojené s explozí chemických látek.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ