Skip to content

Jak je to s dědickou a darovací daní? V posledních letech jsem tímto způsobem získala do svého vlastnictví nemovitosti po rodičích, nejsem si jistá, jakou vysokou daň mám státu odvést?

Izabela K., Telč

Co se týče dědictví, zde je situace zcela jasná. Veškeré příjmy z dědictví ani z tzv. odkazů dědictví, jejichž úpravu přinesla novelizace občanského zákoníku v roce 2014, jsou od daně osvobozeny, a nebude je tedy nutné uvádět v daňovém přiznání. Týká se to jak fyzické, tak i právnické osoby. V rámci dědictví navíc odpadá taktéž povinnost hradit daň z příjmu. Jediným nákladem v rámci dědického řízení tak zůstane odměna hrazená notáři jako soudnímu komisaři. Podle notářského tarifu mu náleží odměna za úkony provedené v dědickém řízení, případně za další výdaje spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu.

Darovací daň, stejně jako dar dědická tak od roku 2014 neexistuje, nicméně při darování platí v určitých případech povinnost hradit daň z příjmu, což je rozdíl oproti dani dědické. Zákon pro tento případ darování stanoví, že daň z příjmů se z darů neplatí, jsou-li tyto dary získány příležitostně a pokud jejich hodnota nedosáhne 15.000 Kč bez ohledu na to, kdo je dárcem.

Pro určitý okruh osob ale platí, že jsou osvobozeni od daně z příjmu i za předpokladu, že dar je vyšší hodnoty než 15.000 Kč. Jedná se o příbuzné v řadě přímé, kam spadají rodiče, prarodiče, děti a vnuci a v řadě vedlejší to jsou např. i sourozence, tety a strýcové, neteře a synovci a to i manžela, manželovo dítě nebo rodiče manžela. Posledním okruhem osob, na které se daň z příjmu nevztahuje i přesto, že nejsou v příbuzenském poměru, jsou osoby, se kterými žil obdarovaný před přijetím daru nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.

Za pozitivní lze považovat to, že se díky zařazení do daně z příjmů nemusí každý dar vykazovat a přiznávat zvlášť, ale děje se tak úhrnně jednou ročně v daňovém přiznání.

Zde by mohla odpověď na Váš dotaz skončit, neboť jak vidíte, Vás se daňové zatíženími ani v jednom z případů nikterak netýká, protože jste nemovitosti získala od svých příbuzných. Krátce se však zmíním o případech, kdy darování nelze podřadit pod žádnou kategorii, která je od daně osvobozena. Bohužel se dá stručně říci, že pokud nespadáte ani do jedné z kategorií, darování např. nemovitosti se vám vůbec nevyplatí. Sazba daně totiž činí 15% z hodnoty daru. Pozor zejména na situaci, kdy dar je ve spoluvlastnictví dárců, z nichž pouze jeden spadá do některé z kategorií, kdy dochází k osvobození od daně, je to příbuzný obdarovaného, např. teta a dále její nový partner. Jedna polovina daru by sice od daně osvobozena byla, ale druhá by opět podléhala 15% dani.

Jak vidíte, daňová problematika může přinést spoustu starostí i přesto, že se to na první pohled zdá jednoduché. Doporučením může být zejména vyhledání vhodného právního a daňového poradenství ještě před tím, než dojde k samotnému převodu či přechodu věcí, ať už movitých či nemovitých. Neváhejte se proto obrátit na Advokátní kancelář CIKR.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ