Skip to content

Dědická smlouva je v oblasti dědického práva novinkou, zavedl ji totiž „nový“ občanský zákoník, který je účinný od 1. 1. 2014. Sepsání dědické smlouvy umožňuje zůstaviteli, aby se již za svého života dohodl o dědictví se svými dědici nebo odkazovníky. Dědickou smlouvu mohou pořídit jen osoby plně svéprávné, pro její uzavření se vyžaduje forma veřejné listiny, tedy notářský zápis, a zůstavitel tak může pořídit jen o třech čtvrtinách pozůstalosti. Pokud by zůstavitel chtěl svému smluvnímu dědici zanechat i poslední čtvrtinu, musel by tak učinit jedině závětí.

Sepsání dědické smlouvy

Notář, který sepíše dědickou smlouvu, zajistí pro případ smrti její zápis do Evidence právních jednání, vedené Notářskou komorou ČR. Na rozdíl od ostatních pořízení pro případ smrti je dědická smlouva dvoustranným právním jednáním, zakládá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a nemůže proto být zrušena pouze jednou smluvní stranou. Na straně smluvních dědiců nebo odkazovníků může být neomezený počet osob, záleží jen a pouze na vůli smluvních stran.

Riziko a negativní obsah

Dědická smlouva může mít i negativní obsah, což znamená, že může obsahovat dohodu se zákonnými dědici o tom, že se dědictví zřeknou a dědictví nabude dědic smlouvou určený. Takový dědic zároveň ani nemusí být smluvní stranou, ale třetí osobou, která není účastníkem smlouvy. Pokud z nějakého důvodu dědic povolaný dědickou smlouvou nedědí, platí, že zřeknutí se dědictví pozbývá právních účinků.

Dědická smlouva nebrání zůstaviteli, aby se svým majetkem nakládal za svého života tak, jak uzná za vhodné, pokud ale kupříkladu uzavře darovací smlouvu tak, že to není s dědickou smlouvou slučitelné, například když dědická smlouva určuje někomu do dědictví dům, který zůstavitel za svého života daruje jiné osobě, může se smluvní dědic pokusit dovolat se neúčinnosti takového jednání. Obecně však je věcí svobodného rozhodnutí zůstavitele, komu jaký majetek stanoví a nic mu nebrání v tom, aby věci, o nichž pořídil dědickou smlouvu, za svého života prodal, zatížil je zástavou, a podobně. Ten, kdo je za dědice povolán, nemůže své právo převést na jiného, pouze pokud by tak bylo výslovně stanoveno ve smlouvě.

Práva a podmínky

Práva, která z dědické smlouvy plynou, lze vázat na splnění podmínky. Nepřihlíží se k takové podmínce, jejíž splnění je nemožné. Nezákonné či nesrozumitelné podmínky jsou neplatné. Podmínka může být stanovena jako odkládací, pokud na jejím splnění závisí, zda dědic dědictví nabude, např. že vnučka zdědí dům až poté, co získá vysokoškolský magisterský titul z právnické fakulty, anebo rozvazovací, pokud jejím splněním dědic o své dědictví přijde, např. bratranci zůstavíte Mazdu CX-5, avšak pouze po dobu trvání jeho života.

Dědická smlouva v manželství

Manželé se mohou jednou dědickou smlouvou povolat za dědice navzájem. Tuto dědickou smlouvu mohou manželé uzavřít jen jako vzájemné pořízení pro případ smrti, kdy manželé jsou sobě navzájem smluvními dědici. Zákon neumožňuje, aby manželé dědickou smlouvu uzavřeli ve prospěch třetí osoby, která není účastníkem smlouvy, např. svého dítěte. Takovou smlouvu mohou uzavřít i snoubenci pro případ vzniku manželství, tedy s odkládací podmínkou, smlouva se pak stane účinná až vznikem manželství. Dojde-li k zániku manželství, smlouva nadále trvá. Pokud by tomuto chtěli manželé zabránit, museli by si to v dědické smlouvě výslovně ujednat. Jinak se po zániku manželství může každý z manželů domáhat, aby dědickou smlouvu zrušil soud. Soud tomuto návrhu nevyhoví v případě, že návrh směřuje proti tomu z manželů, který rozvrat manželství nezpůsobil a s rozvodem nesouhlasil. 

Pokud potřebujete pomoci v dědickém řízení nebo zhotovit dědickou smlouvu, prosím neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ