Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak si patentovat vynález?

Vymysleli jste nový zlepšovák a chtěli byste být jedinými, kdo jej bude moci uvést na trh? V podobné situaci je dobré co nejdříve podat patentovou přihlášku k získání patentu na váš vynález. Společně si na následujících řádcích ukážeme, v čem patent spočívá, co lze patentovat a jak na patentové řízení.

Patent a vynález

První z otázek, na kterou si společně odpovíme je otázka „Co je to patent?“. Patent je obecně řečeno právní způsob ochrany vynálezu. Vynález, který je patentován, je chráněn zákonem. Ochrana je zjišťována držiteli patentu, kterému zákon zaručuje výhradní právo k používání vynálezu. Účinek patentu pak spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele nikdo jiný nesmí využívat patentovaný vynález.

Vynález je pak určité technické řešení, které je nové. Aby šlo o vynález, musí zároveň jít o technické řešení, které je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelné. Vynález je pak, dle slov zákona, výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky a považuje se za průmyslově využitelný, může-li jeho předmět být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství.

Zákon dále stanovuje, že vynález je novým, pokud není součástí stavu techniky. Stavem techniky je pak vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem.

Co je to právo přednosti?

Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích používá pojmu právo přednosti. Právo přednosti je právem, které vzniká přihlašovateli okamžikem podání patentové přihlášky. Jde o právní vyjádření zásady „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Jde ve své podstatě o přednost přihlašovatele vynálezu před každým, kdo by později chtěl přihlásit stejný nebo podobný vynález a patentovat si ho pro sebe.

Jak probíhá řízení o zapsání patentu v ČR?

K tomu, abyste získali patent na váš vynález, je třeba o něj požádat a zúčastnit se řízení o zapsání patentu, které probíhá před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a zahajuje se podáním patentové přihlášky. 

Patentová přihláška

Patentová přihláška se skládá ze dvou částí. První částí je žádost o udělení patentu, která má povahu předepsaného formuláře, který lze nalézt na webových stránkách ÚPV. Druhá část pak musí obsahovat komplexní popis vynálezu, součástí mohou být i jeho výkresy. Přihláška také vždy musí obsahovat alespoň jeden patentový nárok. Patentovým nárokem je pak přesné vymezení předmětu, pro který je patentová ochrana žádána.

Osobou, která může patentovou přihlášku podat je buďto přímo původce vynálezu, tedy osoba, která jej vymyslela nebo v případě tzv. zaměstnaneckých vynálezů také ten, na koho původce vynálezu právo na patent převedl.

Přihlášku lze po jejím vyplnění podat třemi způsoby, a to elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím systému datových schránek, popř. také písemně poštou nebo osobně na podatelnu ÚPV.

Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

Po podání přihlášky ji ÚPV podrobí předběžnému přezkumu. V rámci kterého vyloučí ty přihlášky, které žádají o udělení patentu k předmětům, které zjevně nejsou patentovatelné nebo k takovým, které obsahují vady, které brání jejich zveřejnění. 

Patenty pak uděluje ÚPV právě jen na takové vynálezy, které splňují podmínky vynálezu, a tedy jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Je možné, nechat si patentovat nové výrobky, ale například i chemicky vyrobené látky nebo biotechnologické postupy. 

Co naopak patentovat nelze, jsou různé vědecké objevy či teorie, počítačové programy, plány či pravidla, estetické výtvory nebo nové druhy rostlin či plemena zvířat.

Patent, který je udělen v České republice, je platný 20 let od podání přihlášky. A s udělením patentu i jeho prodlužováním jsou spojeny správní poplatky.

V případě, že byste měli jakékoli další otázky týkající se patentu či jeho získání, popř. potřebovali s celým procesem poradit, neváhejte se obrátit na odborníky z naší advokátní kanceláře.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ