Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak založit s.r.o.

Hlavní výhodou založení společnosti s ručením omezeným je omezené ručení. Tím je chráněn váš osobní majetek, pokud by se stala významná chyba při podnikání. Naopak složitější je vedení účetnictví.

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina

Důležitým dokumentem při zakládání společnosti je společenská smlouva (pokud je více společníků) nebo zakladatelská listina (pokud je samotný společník). Oba dokumenty musí být provedeny v písemné formě. Dokument se notářským zápisem stává platným. 

Ve společenské smlouvě se uvádí sídlo, jména a bydliště společníků, obchodní jméno, předmět podnikání, výše vkladu společníků a výše základního kapitálu, druhy podílů, určení správce vkladu, orgány společnosti (valná hromada, jednatelé, dozorčí rada) a další údaje, které vyžaduje zákon. 

Ve společenské smlouvě může být u sídla uvedena celá adresa nebo pouze obec, ve které společnost sídlí. Výhodnější je uvést pouze název obce, protože nemusí dojít ke změně společenské smlouvy, když společnost změní adresu, ale zůstane ve stejné obci.

V případě jmenování jednatelů může mít společnost jednoho nebo více jednatelů. Způsoby zastupování společnosti se uvádí v obchodním rejstříku. Společnost mohou jednatelé zastupovat každý samostatně, mohou jí zastupovat společně nebo zastupují společnost do určité částky samostatně a nad tuto částku jednají společně. Je možné se dohodnout i na dalších variantách zastupování. Jednatelé však musí mít čistý trestní rejstřík.

Společnost si většinou vytvoří nový bankovní účet, na který společníci umístí svoje vklady. Pro založení bankovního účtu je potřeba předložit společenskou smlouvu. Minimální výše vkladu do společnosti je 1 Kč. Vkladovou povinnost může společník splnit splacením v penězích nebo nepeněžitým vkladem (ocenění nepeněžitého vkladu se uvádí ve společenské smlouvě). Vklad složený na bankovní účet se stává majetkem společnosti. Správce vkladu následně vydá písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti. Po dobu trvání obchodní korporace ani po jejím zrušení nemá společník právo na vrácení předmětu vkladu.

Živnostenské oprávnění

Po novele není nutné ohlásit živnost nebo získat koncesi před zápisem do obchodního rejstříku. Společníci si tedy mohou vybrat, jestli ohlásí živnost před zápisem do obchodního rejstříku nebo až po návrhu na zápis. Lhůta pro vyřízení živnostenského oprávnění je však pouze 1 rok. Tato možnost opožděného získání živnostenského oprávnění však neznamená, že je možné podnikat bez příslušného oprávnění. Dále není potřeba předkládat právní důvod užívání prostor před živnostenským úřadem, ale postačí to pouze při zápisu do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku

Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Zapsat se do obchodního rejstříku lze dvěma způsoby, a to prostřednictvím notáře nebo prostřednictvím rejstříkového soudu. 

Co vše je tedy nutné doložit při zápisu do obchodního rejstříku?

  1. Společenská smlouva nebo zakladatelská listina
  2. Živnostenské oprávnění (lze i po zápisu)
  3. Souhlas vlastníka prostor s umístěním sídla
  4. Splnění vkladové povinnosti
  5. Jednatelé předkládají 

– výpis z rejstříku trestů, maximálně 3 měsíce starý

– čestné prohlášení jednatele o jeho způsobilosti být jednatelem

  1. Souhlas společníků se zápisem do obchodního rejstříku
  2. Souhlas manželky/manžela s využitím majetku spadajícího do společného jmění manželů

Registrace u finančního úřadu

Jakmile společnost vznikne, tedy po zápisu do obchodního rejstříku, následuje registrace u finančního úřadu. Přihlášku k registraci na finanční úřad musí společnost podat do 15 dnů od svého vzniku. Na finanční úřad se však lze přihlásit i přes živnostenský úřad při žádosti živnostenského oprávnění.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ