Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jednotné environmentální stanovisko

Příznivé životní prostředí je jednou z nejdůležitějších podmínek pro život na Zemi. Jeho ochrana je tudíž reflektována i právem a patří mezi důležité veřejné zájmy. V České republice existuje mnoho specializovaných úřadů, které dohlížejí na ochranu jednotlivých složek životního prostředí, jakými jsou například vodoprávní úřad, dohlížející na ochranu nakládání s vodami, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dohlížející na nakládání se zemědělskou půdou či orgán ochrany ovzduší.

Doposud byla úprava ochrany taková, že pokud jsme chtěli provádět záměr, který by měl vliv na některé složky životního prostředí, potřebovali jsme před jeho realizací získat závazná stanoviska od jednotlivých orgánů ochrany, o tom, že plánovaný záměr je z hlediska ochrany životního prostředí přípustný.

Vedle nového stavebního zákona však od 1. 1. 2024 nabude účinnosti zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, který procesně sdružuje vydávání závazných stanovisek.

Dle zákona je jednotným environmentálním stanoviskem (JES) závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměrů, které 

  1. podléhají povolování podle stavebního zákona nebo 
  2. posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zkráceně zákon o EIA)

,a to takové, které se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Zjednodušeně řečeno, bude proces nově fungovat tak, že množství závazných stanovisek, které byly doposud vydávány jednotlivě příslušnými orgány ochrany, bude nově sjednoceno do jednotného environmentálního stanoviska.

JES bude nahrazovat stanoviska jednotlivých orgánů ochrany životního prostředí a všechna tato stanoviska sdruží do jediného správního aktu. JES jako takové bude mít formu závazného stanoviska dle správního řádu.

Orgány příslušné pro jeho vydávání budou krajské úřady a v některých případech Ministerstvo životního prostředí. Platnost JES bude 5 let ode dne jeho vydání, a na žádost ji bude možné prodloužit o dalších 5 let, klidně i opakovaně.

JES bude vydáván na základě žádosti. A aby byla takováto žádost přípustná, bude muset obsahovat všechny náležitosti, které stanovují jednotlivé složkové zákony, jejichž stanoviska JES nahrazuje. K žádosti pak bude nutné přikládat potřebnou dokumentace.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ