Skip to content

Potřeboval bych poradit s tím, jak je to ohledně kácení stromů na vlastním pozemku. Že prý, když mám zahradu oplocenou, můžu kácet cokoliv, ale když není, musím zažádat o povolení. Rád bych vykácel staré už neplodící jabloně u chalupy, kterou jsme zdědili, ale pozemek kolem nechceme znovu oplocovat (plot je již poničený), a vysázet pár moderních ovocných stromků. Jak moc mi do toho může mluvit státní správa?

Jan S. střední Čechy

 

Pravidla kácení dřevin byla v posledních letech dost pozměněna, proto není vůbec překvapením, že spousta lidí tápe v tom, co vlastně mohou s dřevinami na svém vlastním majetku udělat a zda k tomu potřebují či nepotřebují souhlas orgánů státní správy.

Obecně platí, že kácení dřevin podléhá povolení orgánu ochrany přírody (což je odbor životního prostředí místně příslušného městského úřadu), není-li dále stanoveno jinak. Toto se dočteme v §8 odst. 1 Zákona o ochraně přírody a krajiny, který je základním výchozím dokumentem této problematiky. Dále je ovšem třeba nahlédnout i do vyhlášky č. 222/2014, která pozměnila podmínky vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Zde se dozvíme, že z obecného pravidla existují výjimky, kdy povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (např. stromy památné) nebo stromořadí (tj. více než 10 dřevin za sebou) a sadu, se nevyžaduje:

  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Z uvedeného tedy plyne pro Váš případ, že pokácení jabloní na Vaší zahradě bude možné, protože se jedná právě o ony ovocné dřeviny. Pokud byste se ovšem rozhodl pokácet vzrostlé neovocné dřeviny např. duby, tak pak by bylo zapotřebí zažádat si u příslušného orgánu o povolení.

Vaše druhá otázka se týkala oplocení. Oplocení bylo klíčové za účinnosti předchozí verze vyhlášky, kdy bylo umožněno vlastníkům pozemků u bytových nebo u rodinných domů v zastavěném území obce, které byly stavebně oploceny a nepřístupné veřejnosti, kácet veškeré dřeviny bez povolení orgánu ochrany přírody. Toto již dnes neplatí, a otázka oplocení nehraje roli. Důležité je, jako co je pozemek, na které strom roste, evidován v katastru nemovitostí. Proto je třeba aktuální stav vždy zkontrolovat.

Závěrem je dobré zmínit, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, přičemž obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Pro strom je tedy ideální, pokud jej pokácíte v období mezi říjnem a březnem.

V případě, že Vás toto téma zajímá více či máte nějaký právní problém, který byste rád vyřešil, neváhejte kontaktovat Advokátní kancelář CIKR, kde Vám rádi s Vaším právním problémem pomůžeme.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ