Skip to content

Víte, že – můžete i sami odstranit kořeny nebo větve sousedova stromu přesahující na váš pozemek

V rámci sousedského soužití se často můžeme setkat se situací, kdy vzrostlé stromy sousedů stíní na naše záhony, větve stromů prorůstají naším plotem a listy padají na náš udržovaný trávník. Dostanete-li se do sporu se svým sousedem, v první řadě lze doporučit, abyste se věc pokusili vyřešit domluvou. Pokud se totiž se sousedem domluvíte, zachováte si dobré vztahy do budoucna a vaše soužití tak bude jednodušší. 

V případě, že vás větve či kořeny sousedových stromů, které přesahují na váš pozemek, obtěžují, jste nejprve podle občanského zákoníku povinni sousedovi dát šanci, aby převisy či podrosty odstranil sám. Nejdříve tedy požádejte souseda, a to nejlépe písemnou formou, aby je odstranil. V žádosti uveďte, v čem vás jeho zeleň obtěžuje, jaké navrhujete řešení a v jaké lhůtě by soused měl k řešení přistoupit a převisy či podrosty odstranit. Neučiní-li tak soused v přiměřené lhůtě, kterou jste mu v žádosti stanovili, můžete tak učinit sami. Je však nutné to udělat šetrně, abyste co nejméně poškodili strom a ve vhodnou roční dobu. Vhodná doba k odstranění kořenů a větví se může u jednotlivých druhů stromů lišit; u listnatých stromů platí, že se ořezávají mimo vegetační období (zpravidla v období listopad – březen).  Jestliže chcete předejít případným komplikacím, poraďte se o vhodné době a způsobu odstranění přesahujících větví předem s odborníkem. 

Často se také řeší otázka, komu vlastně ořezané kořeny nebo větve a případné plody na nich patří. Podle staré právní úpravy platilo, že strom je součástí pozemku, na kterém roste. Když se tedy urodilo na stromě ovoce, tak ačkoliv spadlo na pozemek druhého souseda nebo rostlo na větvích, které přesahovaly do cizí zahrady, automaticky se stávalo vlastnictvím vlastníka stromu (vlastníka pozemku, na kterém strom roste). Podle nového občanského zákoníku, který je účinný od roku 2014, právo větve a kořeny stromů odstranit zahrnuje též právo odstraněné si přivlastnit, tudíž na rozdíl od předchozí úpravy se větve a kořeny, které jste oprávněně odstranili, stávají vaším vlastnictví a stejně tak plody spadlé na váš pozemek. 

Podrosty a převisy keřů a jiných rostlin než stromů přesahujících ze sousedního pozemku lze odstranit šetrným způsobem kdykoli bez dalších podmínek.

V případě, že větve nepřesahují do vaší zahrady, nemáte právo je zkracovat ani toto po vašem sousedovi požadovat. A jestli vám sousedův strom stíní nebo vás omezuje či obtěžuje jiným způsobem, a to nad míru přiměřenou poměrům, musíte se obrátit na soud s tzv. sousedskou žalobou, ve které budete žádat, aby soud určil, že je soused povinen zdržet se obtěžování stínem ze své nemovitosti dopadajícím na vaši nemovitost.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ