Skip to content

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu

Zaslali jste Vašemu dlužníkovi řádně předžalobní výzvu tak, jak bylo popsáno v minulém příspěvku, ale i přes to Vám dlužník peníze nevrátil? V takovém případě můžete své peníze získat nejrychleji zpět pomocí elektronického platebního rozkazu.

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu se podává na standardizovaném formuláři a odesílá se soudu. Podle § 172 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád však elektronický platební rozkaz nelze vydat, pokud má být doručen do ciziny, pokud není znám pobyt žalovaného, čili Vašeho dlužníka, a pokud Vám dluží nezletilý, který není plně svéprávný. Zároveň se musí jednat o částku do 1 000 000 Kč.

Z návrhu musí být zřejmý Váš nárok na vrácení peněz a musí obsahovat veškeré náležitosti k identifikaci stran, vylíčení rozhodných skutečností a rovněž k němu musí být připojeny relevantní důkazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že za návrh na vydání takovéhoto rozkazu je potřeba zaplatit poplatek. Pokud si nevíte rady s tím, jak návrh na elektronický platební rozkaz podat či sepsat, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář.

Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu může soud vydat elektronický platební rozkaz, přičemž poté mohou nastat v zásadě 3 situace:

1.) Elektronický platební rozkaz se nepodaří řádně doručit

Podle § 173 odst. 1 občanského soudního řádu je elektronický platební rozkaz potřeba doručit dlužníkovi do vlastních rukou. Pakliže k tomuto doručení nedojde a Váš dlužník si tak poštu nepřebere, vydaný elektronický platební rozkaz soud automaticky zruší. Následkem takového zrušení je to, že dojde ke zmaření rychlosti celého procesu.

2.) Dlužník podal odpor

V případě, že se sice dlužníkovi podařilo doručit do vlastních rukou, ale následně podal dlužník řádně odpor, dojde ke zrušení rozkazu v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

3.) Bylo řádně doručeno a nebyl podán odpor

Pakliže byl elektronický platební rozkaz řádně doručen a dlužník nepodal odpor, nastává pro Vás pravděpodobně nejlepší situace. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má totiž dle § 174 odst. 1 účinky pravomocného rozsudku. To znamená, že je vykonatelný a Vy tak své právo můžete vymáhat exekuční cestou. Jak v takovém případě postupovat se dozvíte v dalším díle na našem webu.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ