Skip to content

Víte, že exekutor může vymáhat dluhy manžela i ze SJM?

Do společného jmění manželů patří nejen příjmy ale i dluhy. Nemůžeme však říci, že se všechny dluhy budou automaticky a bez dalšího dělit mezi manžely právě v rámci společného jmění. Konkrétně na výjimky pamatuje občanský zákoník v případech, kdy a) dluhy pramení z majetku, který náleží výlučně pouze jednomu z manželů a dané dluhy přesahují zisky z tohoto majetku a b) dluhy převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého a zároveň se nejedná o dluhy vzniklé při obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Aktuální nauka civilního práva uznala za vhodné, že je třeba chránit věřitele do takové míry, že si při vymáhání dluhů exekucí může sáhnout i právě na majetek, který je ve společném jmění manželů. To ale neznamená, že se dá ze společného jmění uspokojovat naprosto libovolně. Konkrétně v ustanovení § 732 občanského zákoníku je uvedeno, že vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Ustanovení § 742 občanského zákoníku dále stanoví, že nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak, použijí se pro vypořádání tato pravidla:

  1. a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
  2. b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
  3. c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
  4. d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
  5. e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
  6. f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že je nanejvýš vhodné si dávat pozor na to, jaké dluhy na sebe přebírá druhý manžel, protože se vždy mohou dotknout i Vás samotných.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ