Skip to content

Nájemce platí pronajímateli vlastní nájemné a dále mu odvádí peníze za poskytované služby. Všichni nájemci by ovšem měli vědět, že pronajímatel má povinnosti poskytovat nájemci vyúčtování nákladů za služby. Pro případ, že pronajímatelé zanedbávají tuto povinnost, existuje možnost vymáhání smluvní pokuty za takové pochybení.

Co říká zákon?

Vztahy založené nájemní smlouvou bývají primárně regulovány občanským zákoníkem. Méně vchází ve známost, že specifičtější otázky jako je vyúčtování nákladů za služby v občanském zákoníku nenajdeme a musíme se obrátit na speciální zákon č. 67/213 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.

O jaké služby se jedná?

Služby, na které zákon dopadá, jsou zejména dodávky tepla, centralizované poskytování teplé vody, dodávky vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.

Vyúčtování a jeho doručení

Vyúčtování nákladů a záloh na jednotlivé služby za zúčtovací období by měl pronajímatel nájemci doručit nejdéle do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Pronajímatel musí uvést skutečnou výši nákladů na služby a rozčlenit je dle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmé a kontrolovatelná z hlediska způsobu a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Co když k doručení nedojde?

Pokud pronajímatel svou povinnost nedodrží, je povinen zaplatit nájemci pokutu, ledaže by splnění povinnosti ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat (kdyby byl např. nájemce v nemocnici) nebo k neplnění lhůty došlo kvůli zavinění nájemce (nájemce by si nevybíral poštu ve schránce). Výši pokuty pronajímatel musí dojednat alespoň se 2/3 nájemců v daném domě, případně o ní rozhodne družstvo nebo společenství vlastníků jednotek. Maximální výše pokuty je 50 Kč za každý započatý den, kdy pronajímatel nedoručí po lhůtě vyúčtování služeb. Pokud se pronajímatel nedohodne s nájemci, ani nerozhodne družstvo či společenství, výše pokuty je 50 Kč za každý den prodlení.

Jak postupovat?

Nájemce nemusí žádat pronajímatele o vyúčtování služeb, aby měl nárok na smluvní pokutu. Pronajímatel je povinen vyúčtování provést a seznámit s ním nájemce. Nárok na smluvní pokutu vzniká nájemci samotným uplynutím čtyřměsíční lhůty a výsledek vyúčtování, jako např. nedoplatek, nemá na nárok žádný vliv. Nehraje ani roli, jestli v důsledku nedodržení povinnosti pronajímatele vznikla nájemci škoda. Pokud ovšem škoda vznikne, nesmí výše pokuty být nižší, než je škoda, jež vznikla nájemci z důvodu neposkytnutí vyúčtování služeb.

Paušální platba

Částku za nájemné a částku za služby lze také sloučit do paušální platby. Taktéž lze platbu za služby ujednat jako paušál. V tomto případě není povinností pronajímatele poskytovat vyúčtování za služby. Pokud jde o nájem na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou, nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod. Pro tyto služby má pronajímatel vždy povinnost poskytnout vyúčtování.

Pomůžeme vám se v této složité problematice orientovat, a proto se nebojte nás kontaktovat. Poskytujeme právní poradenství spolu s právním zastoupením u soudu. Dlouhodobě též sledujeme legislativní vývoj a rozhodovací praxi soudů v této oblasti, kterou umíme využít k dosažení adekvátního odškodnění pro klienta.

 

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ