Skip to content

DOTAZ: Dobrý den, mám pár dotazů ohledně exekuce. Co vše může exekutor zabavit? Jak se mohu bránit, může jen tak přijít do mého bytu? Jakými doklady se musí prokázat? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, soudní exekutor postihuje majetek dlužníka v takové míře a takovými zákonnými způsoby, aby bezpečně a s jistotou dosáhl uspokojení věřitele, včetně příslušenství a úhrady nákladů exekuce. Exekutor je nicméně povinen zvolit způsob provedení exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků dlužníka a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků dlužníka dosaženo. Výkon rozhodnutí se nemůže týkat těch věcí, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě a hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu, což nyní pro jednotlivce představuje částku 6.820,- Kč. Je-li dlužník podnikatelem, nemůže se exekuce týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.

Exekutor

Exekutor většinou po bytech dlužníků nechodí. K tomu má své zaměstnance, vykonavatele. Soudní exekutor je může pověřit k provádění určitých úkonů v rámci exekuční činnosti. Zpravidla se jedná o výjezdy do místa, kde se zdržují dlužníci za účelem provedení místního šetření, doručení písemností a soupisu movitých věcí. Za činnost vykonavatele nese exekutor plnou odpovědnost. Vykonavatel se při provádění exekuce musí prokázat služebním průkazem, zpravidla rovněž doručí exekuční příkaz postihující movité věci.

V případě jakýchkoliv pochybností si dlužník může veškeré náležitosti ověřit buď na příslušném exekutorském úřadě, nebo na Exekutorské komoře.

Povinnosti dlužníka

Dlužník je povinen umožnit tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na všechna místa, kde má umístěny své movité věci. Dále je pak každý, v jehož objektu má dlužník svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, povinen strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností dlužníka. Nesplní-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.

Vykonavatel v bytě (sídle, místu podnikání) dlužníka nebo na jiném místě, kde má dlužník své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky věřitele spolu s náklady výkonu rozhodnutí. Sepsány budou především věci, které dlužník může nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají. Věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li tu dostatek jiných věcí a lze-li zajistit jejich rychlý prodej.

Zajímá-li vás toto téma více, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ