Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak převést podíl v s.r.o.?

Jste společníkem ve společnosti s ručením omezeným a chtěli byste převést svůj podíl v této společnosti? Níže Vám nastíníme, jak převodu podílu v s.r.o. docílit.

Nejprve si je třeba stanovit, zda svůj podíl budete chtít převádět na jiného společníka nebo na třetí osobu.

V případě, že budete podíl převádět na jiného společníka, nepotřebujete k tomuto souhlas valné hromady, pokud samozřejmě společenská smlouva neurčí jinak. Tudíž je potřeba při každém převodu podílu nejprve nahlédnout do společenské smlouvy dané společnosti.

Pokud chcete podíl převést na osobu odlišnou od společníka, neurčí-li společenská smlouva jinak, můžete takto podíl převést pouze se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu podílu tak nenabude účinnosti dříve, než bude tento souhlas udělen.

Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.

Je nutné vzít v úvahu skutečnost, že převoditelnost podílu může být modifikována nejen společenskou smlouvou, ale i vzájemnými smlouvami mezi jednotlivými společníky.

Smlouva o převodu podílu musí mít vždy písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.  Úřední ověření podpisů na smlouvě o převodu podílu je jednou z podmínek platnosti. Ve smlouvě je nutné mimo jiné identifikovat smluvní strany a převáděný podíl.

Je třeba upozornit na skutečnost, že převod podílu je vůči dané společnosti účinný až doručením smlouvy o převodu podílu. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti.

Odlišný režim převodu podílu nastane v situaci, kdy je podíl v s.r.o. představován kmenovým listem. Kmenový list je cenný papír na řad a lze jej vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není jakýmkoli způsobem omezena či podmíněna.

K převodu podílu představovaného kmenovým listem bude kromě smlouvy o převodu podílu nutný ještě rubopis (indosament) a předání indosovaného kmenového listu jeho nabyvateli. Pro účinnost převodu kmenového listu vůči společnosti je následně nutné oznámení o změně osoby společníka a předložení indosovaného kmenového listu dané společnosti. Oznámení o změně společníka může učinit jak převodce, tak i nabyvatel, indosovaný kmenový list však předkládá nabyvatel podílu. Společnost následně zajistí aktualizaci seznamu společníků a rovněž zápisu v obchodním rejstříku.

Tedy závěrem, pokud chcete převádět svůj podíl v s.r.o., je nutné se vždy podívat do společenské smlouvy, zda jsou s tímto konkrétním převodem spojena nějaká omezení či podmínění. Rovněž je potřeba zvolit způsob převodu dle toho, zda je podíl představován kmenovým listem či nikoli.

Pokud potřebujete pomoci s převodem podílu v obchodní společnosti, neváhejte se obrátit na naše odborníky z Advokátní kanceláře CIKR.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ