Skip to content

DOTAZ: Dobrý den, od roku 2016, kdy jsem se rozvedl s manželkou, platím manželce výživné na syna Radima 7 000,- Kč měsíčně. Na této výši výživného jsme se dohodli a výživné jsem po celou dobu včas platil. Letos v létě jsem byl nucen ukončit své podnikání a dostal jsem se krátkodobě do finančních potíží, kdy jsem nebyl schopen uhradit včas dvě splátky výživného. Manželka podala za syna návrh na exekuci a mně byl odstaven bankovní účet. Od září se mi podařilo sehnat dobré zaměstnání a dluh na výživném jsem doplatil, exekuce ale nadále běží. Nevíte, jak bych se mohl exekuce zbavit?

Právo na zastavení exekuce

Exekuce na výživné může být nařízena jak pro dlužné výživné, tak zároveň pro tzv. „běžné výživné“ do budoucna, což je i váš případ. Vaším právem je domáhat se zastavení takové exekuce při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 290 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, který stanoví, že „Na návrh povinného může soud zastavit nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, jestliže jsou srážky prováděny již jen pro běžné výživné a lze předpokládat, že povinný vzhledem ke svému chování i poměru k práci bude výživné plnit dále dobrovolně.“

Doplacení dlužného výživného

První podmínkou je tedy doplacení dlužného výživného, což jste splnil. Dále bude soud posuzovat, zda lze přepokládat, že výživné bude nadále hrazeno dobrovolně. Přitom soudy vychází z několika okolností, a to např. zda bylo výživné v mezidobí hrazeno řádně a včas (tj. jaký je postoj povinného k hrazení výživného, zda své povinnosti úmyslně nevyhýbá), jaké jsou majetkové a výdělkové poměry povinného, zda má povinný stálý pracovní poměr, jak je v práci hodnocen, z jakého důvodu došlo k prodlení s uhrazením výživného (tedy z jakého důvodu došlo k nařízení exekuce) apod.

Podle judikatury Nejvyššího soudu bývá obvyklé zastavení exekuce v případě, že je výživné dobrovolně hrazeno po dobu tří až čtyř měsíců. Na tento postup soudu však nelze zcela spoléhat, neboť zásadní bude též posouzení specifik daného případu a výše uvedených okolností.

Návrh na zastavení exekuce

V prvé řadě je třeba podat exekučnímu úřadu návrh na zastavení exekuce. Pokud nedojde k zastavení exekuce exekučním úřadem, kterým si při svém rozhodování vyžádá stanovisko protistrany, bude věc postoupena soudu.

Pokud se vám podaří u soudu prokázat, že k neuhrazení dvou splátek výživného došlo z objektivních příčin, a že máte stálou práci s příjmem, ze kterého jste bez potíží schopen výživné hradit, máte rozhodně šanci exekuci zastavit. Mějte ovšem na paměti, že výživné je nutné nadále hradit řádně a včas, neboť jakékoli další prodlení by mohlo snahu o zastavení exekuce zmařit. Máte-li nyní již dostatek finančních prostředků, lze též zvážit složení zálohy na výživné do budoucna, k čemuž by soud samozřejmě přihlédl a významně by to mohlo přispět k zastavení exekuce.

Závěrem uvádíme, že současně se zastavením exekuce můžete požádat i o její odklad. Soud exekuci odloží, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena. Pokud potřebujete pomoci se zastavením exekuce nebo s výživovací povinností na vaše dítě (rodinné právo), neváhejte kontaktovat naší advokátní kancelář CIKR.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ