Skip to content

často kladené dotazy

Na této stránce najdete odpovědi na časté otázky, které klienti právníků často pokládají.

Obecné dotazy

Na schůzku s advokátem je potřeba být dobře připraven. Je dobré si předem rozmyslet a vypsat otázky, které budete s Vaším advokátem chtít probrat. Dále je potřeba, aby si s sebou klient vzal veškeré relevantní materiály, které s daným případem souvisejí.

Za úvodní konzultaci si v naší advokátní kanceláři účtujeme 1500 Kč + DPH. V rámci úvodní konzultace s Vaším advokátem proberete detaily Vašeho případu a vytvoříte strategii, jakým způsobem dojít ke zdárnému výsledku. Celkově trvá úvodní konzultace hodinu času.

Naše advokátní kancelář poskytuje tzv. generální advokátní praxi. To znamená, že se nespecializujeme na konkrétní právní odvětví, ale jsme s Vámi ochotni řešit problémy z prakticky jakékoliv oblasti práva. Konkrétní výčet našich agend naleznete na našich webových stránkách v sekci „Naše služby“.

Vše záleží na domluvě s Vámi – odměna advokáta může být hodinová (za čas, který advokát stráví na Vašem případu), tarifní (dle advokátního tarifu), fixní (za balíček právních služeb) či podílová (podíl z vysouzené částky).  

Během konzultace klient v krátkosti přednese svůj právní problém a předloží advokátovi relevantní podklady. Advokát následně klientovi sdělí svůj právní názor a nabídne klientovi řešení. Toto řešení se následně dolaďuje podle klientových přání a požadavků.

Ano, naše advokátní kancelář možnost advokátní úschovy poskytuje.

Právní služby poskytujeme primárně v češtině a angličtině. Záleží ale na možnostech konkrétního advokáta. Za účelem překladu právních podání využíváme externích tlumočnických firem.

Odpověď na tuto otázku závisí na konkrétní situaci. Je samozřejmé, že pokud není v možnostech klienta se účastnit pravidelných osobních konzultací, tak je vhodné využívat alternativní možnosti. Spoustu věcí se dá dohodnout přes telefonní hovory a emailovou komunikaci. Je však mít na zřeteli, že schůzka „z očí do očí“ s advokátem je nenahraditelná. Nehledě na to, že při některých úkonech (např. podpisu smlouvy) je klientova přítomnost nutná.

Klient nejprve hradí platbu za úvodní konzultaci. Po převzetí případu je nutné uhradit zálohovou fakturu. Teprve po zaplacení začíná advokát klientovi poskytovat právní služby.

V rámci výkonu naší praxe se primárně zaměřujeme na právo České republiky. Jsme však otevřeni řešit i problémy týkající se i práva zahraničního.

V případě nespokojenosti s našimi právními službami se na nás prosím nejprve obraťte a sdělte nám, co se Vám na naší práci nezamlouvalo. Pokud to bude možné, tak se samozřejmě pokusíme zjednat potřebnou nápravu.

Informace, které se rozhodnete advokátovi svěřit jsou chráněny advokátním tajemstvím. Díky advokátnímu tajemství nemusíte mít obavu sdělit advokátovi jakékoliv citlivé informace. Advokát má totiž povinnost zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl při výkonu svého povolání. Tento důvěrný vztah mezi advokátem a klientem zaručuje, že má advokát v rukách všechny potřebné nástroje k obhajobě svého klienta.

Na tuto otázku není snadné odpovědět. Právní služba je velice široký pojem, který zahrnuje jak jednorázové úkony (např. soupis smlouvy), které jsme obyčejně schopni vykonat bez jakýchkoliv časových průtahů, ale například i strategické vyjednávání s protistranou, které se obecně protáhnout může.

Jak rychle dojde k vyřešení daného právního problému často také nezávisí na advokátovi. Největší časové prodlevy jsou spíše na straně soudů a úřadů. S tím je potřeba při plánování budoucího postupu bohužel počítat. Není tedy úplnou výjimkou, že se některé složitější případy protáhnou až na několik let.

Na tuto otázku není snadné odpovědět. Právní služba je velice široký pojem, který zahrnuje jak jednorázové úkony (např. soupis smlouvy), které jsme obyčejně schopni vykonat bez jakýchkoliv časových průtahů, ale například i strategické vyjednávání s protistranou, které se obecně protáhnout může.

Jak rychle dojde k vyřešení daného právního problému často také nezávisí na advokátovi. Největší časové prodlevy jsou spíše na straně soudů a úřadů. S tím je potřeba při plánování budoucího postupu bohužel počítat. Není tedy úplnou výjimkou, že se některé složitější případy protáhnou až na několik let.

Naše právní služby nejsou omezeny na občany České republiky. Neváhejte se tedy na nás obrátit i pokud jste občanem některého ze zahraničních států.

Ze soudního jednání se lze řádně omluvit a účastnit se ho za účasti advokáta nemusíte. Výjimkou je soudní jednání v trestních věcech, kde je obvykle přítomnost obviněného nutná.

Poskytovatelem právních služeb je fyzická nebo právnická osoba, která nabízí právní služby svým klientům. Činnost poskytovatele právních služeb spočívá hlavně v právním poradenství, zastupování klientů před soudy a dalšími orgány veřejné moci, soupis právních podání atp.

Ano, každý advokát je dle zákona o advokacii povinně pojištěn. Pojištění chrání před škodou vzniklou při poskytování právních služeb.

Klienty, kteří by chtěly naše služby využívat dlouhodobě, samozřejmě vítáme. Vycházíme jim vstříc ve formě paušálních plateb.

V případě nespokojenosti lze samozřejmě dohodu o poskytování právních služeb advokátovi vypovědět. A to i bez udání důvodů. Tento krok Vám však doporučujeme nejprve probrat s Vaším advokátem, neboť je možné, že společně dojdete k vhodnějšímu řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

V případě výpovědi dohody o poskytování právních služeb bude ale samozřejmě potřeba advokátovi uhradit jeho práci, kterou na Vašem případu již stihl vykonat.

Ano, samozřejmě Vás náš advokát doprovodí na mediaci. Pokud Vás toto téma zajímá více, navštivte prosím naše webové stránky, kde najdete sekci „mediace“.

Naše právní služby rádi poskytneme jakémukoliv klientovi, který má o naše služby zájem. Typicky hájíme fyzické osoby, obchodní společnosti, ale samozřejmě i veřejné samosprávné celky.

Rodinné záležitosti

Dědictví

Bytové právo

SVJ, neboli společenství vlastníků jednotek, je právnickou osobou, jejímž účelem je správa domu a pozemku s takovým domem související. Zákon SVJ přímo zakazuje podnikat.

SVJ musí být založeno tam, kde dům obsahuje alespoň pět jednotek, kdy z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků

SVJ se zakládá schválením stanov. Přijetí stanov probíhá na ustavující schůzi většinou hlasů všech vlastníků jednotek nebo shodou vlastníků na obsahu stanov. Z této ustavující schůze je nutno pořídit notářský zápis

Stanovy upravují alespoň název, označení domu, sídlo určené v domě, členská práva a povinnosti vlastníků, určení orgánů a jejich působnosti, určení prvních členů a pravidla pro správu domu a užívání společných částí.

SVJ vznikne zápisem do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

SVJ nebo změny stanov se zapisují na základě vyplněného formuláře podaného u příslušného rejstříkového soudu dle sídla SVJ. Při zápisu je nutno zaplatit soudní poplatek za změnu zápisu. 

Za zápis při založení SVJ do rejstříku společenství vlastníků jednotek se hradí 6.000, – Kč. Za následný návrh na zápis změn potom 2.000, – Kč.

Členy SVJ jsou samotní vlastníci jednotek, které se v domě nacházejí. Společně tvoří nejvyšší orgán SVJ, tj. shromáždění.

Shromáždění rozhoduje např. o změně stanov SVJ. Shromáždění musí být podobně jako např. valná hromada ve společnosti s ručením omezeným, řádně svoláno pozvánkou. Shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů. Počet hlasů určuje podíl na společných částech. 

Aby bylo rozhodnutí přijato, musí být hlasováno většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek, není-li zákonem nebo stanovami určeno jinak.

Abyste mohli z nebytového prostoru vytvořit prostor bytový, je nutno získat změnu prohlášení vlastníka. Prohlášení vlastníka je dokument, který vlastně určuje, jak má být předmětný prostor využíván.

Změnu prohlášení vlastníka musí schválit shromáždění SVJ. Změnu je pak nutno zapsat do katastru nemovitostí. 

Je nutno mít na paměti, že prostory musí splňovat i veřejnoprávní předpisy, tzn. musí být především v souladu s předpisy stavebními.

Bytovým družstvem rozumíme družstvo ve smyslu zákona o obchodních korporací, jehož účelem je zajišťování bytových potřeb svých členů. 

V případě, že by bytové družstvo podnikalo jsou případné zisky použity současně na zajištění bytových potřeb členů družstva. Současně může bytové družstvo spravovat domy s byty i nebytovými prostor ve vlastnictví jiných osob.

Družstevní podíl představuje účast člena v družstvu (podobně jako např. účast akcionáře v akciové společnosti). S družstevním podílem jsou spojená členská práva a povinnosti, jako je např. právo účasti a hlasování na členské schůzi, právo nájmu bytu apod.

Členská schůze se svolává formální pozvánkou dle stanov. Pozvánku je nutno vyvěsit na internetových stránkách družstva (resp. společenství vlastníků jednotek) s dostatečným předstihem, nejméně 15 dní před konáním členské schůze). Kromě místa, času a programu, musí obsahovat i podklady k jednotlivým návrhům, případně informace, kde jsou dané podklady k nahlédnutí. Z pozvánky zároveň musí být patrné, zda se jedná o schůzi řádnou.

Družstevní nájem lze pronajímat, resp. podnajímat. Vzhledem k tomu, že vlastníkem je bytové družstvo, pronajímá svůj majetek členům družstva na základě smlouvy o nájmu (členové družstva tak nejsou jeho vlastníky, vlastní pouze podíl v bytovém družstvu). 

Pokud by chtěli členové družstva, tedy nájemci, dát byt dále do podnájmu, vyžaduje takové přenechání k užívání třetí osobě souhlas bytového družstva, jakožto vlastníka.

Ano, manželé mohou mí společné členství v družstvu.  Společné členství vzniká, je-li družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Společné členství případně zanikne vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání.

Poté co je smlouva přepsána a dojde k naplnění podmínek stanovených ve smlouvě, např. úhrada kupní ceny. Podpisy na smlouvě, která se dokládá k návrhu na vklad do katastru nemovitostí by měly být pro hladký průběh úředně ověřeny. 

Následně je potřeba převod zapsat do katastru nemovitostí na základě návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Za návrh na vklad je potřeba zaplatit 2.000, – Kč správní poplatek.

Podnikání a společnosti

Obchodním vedením společnosti se rozumí organizování a řízení běžné a každodenní podnikatelské činnosti společnosti, zejména jde o rozhodování o provozu podniku (závodu) společnosti a s tím souvisejících vnitřních záležitostech společnosti, a to bez ohledu na to, kdo je vykonává. Zpravidla náleží obchodní vedení statutárnímu orgánu, ale mohou být pověřeny i další osoby (např. vedení účetnictví).

Pod tím si můžeme tedy představit např. rozhodování o provozních záležitostech společnosti, hrazení závazků, nabývání a převádění majetku společnosti, financování provozu společnosti atd.

Spadá sem také rozhodování o přemístění provozovny společnosti do nových prostor, neboť stávající prostory jsou nevyhovující, či rozhodování o řízení zaměstnanců, o náboru zaměstnanců, vytváření pracovních úkolů pro zaměstnance, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a jejich hodnocení, včetně rozhodnutí o výši a formě odměňování zaměstnanců nebo o prodeji bytu zaměstnanci za konkrétní kupní cenu. 

Práva spojená s vlastnictvím podílu na obchodní korporaci můžeme rozdělit do dvou kategorií, na práva majetková a práva nemajetková.

Do majetkových práv můžeme zařadit např. právo podílet se na zisku a likvidačním zůstatku společnosti, právo na vypořádací podíl nebo i právo domáhat se náhrady újmy způsobené vlivnou osobou.

Do nemajetkových práv spadá např. právo účastnit se na rozhodování v nejvyšším orgánu společnosti (hlasovací právo), ale také právo být volen do orgánů společnosti, právo na informace, právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy, právo na vysvětlení, právo jmenovat znalce, ale i podávat návrhy soudu.

Ano, může. Vkladem do společnosti může být jak věc peněžitá, tak i nepeněžitá. Právě těmi nepeněžitými mohou být věci movité i nemovité, obchodní závod, pohledávka či právo, které jsou pokládány za věc a jejichž hodnota je zjistitelná. Nepeněžité vklady se stanou součástí základního kapitálu společnosti stejně jako vklady peněžité.

Dle zákona o obchodních korporacích je vkladem peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie. Předmětem vkladu je tedy věc, kterou se společník nebo budoucí společník (vkladatel) zavazuje vložit do obchodní korporace za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (vkladová povinnost). Vkladovou povinnost lze splnit tedy buďto splacením v penězích nebo vnesením jiné, penězi ocenitelné věci.

Obchodní společnosti vznikají ve dvou fázích. První fází je založení společnosti a druhou je její samotný vznik. Společnost se zakládá zakladatelským právním jednáním, typicky jde o zakladatelskou smlouvu, společnost však vzniká až ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku. 

Samotné založení společnosti tedy ještě neznamená její právní existenci. V období mezi svým založením a vznikem obchodní společnost nemůže společnost nabývat práva a povinnosti, a to ani vlastním jednáním, ani jednáním jiných osob a neexistují ani její orgány. Společníci společnosti jsou jenom v postavení zakladatelů, ne společníků.

Pokud někdo jedná za společnost před jejím vznikem, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám. Pokud jedná více osob, jsou tyto osoby oprávněny a zavázány společně a nerozdílně.

Nicméně zákon umožňuje společnosti účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku dodatečným schválením převzít. V tom případě platí, že společnost byla oprávněna a zavázána z těchto jednání od počátku. 

Společnost však musí dát všem zúčastněným na převzatých právních jednáních vědět, že jednání převzala. Typicky může jít například o uzavření nájemní smlouvy prostor, kde má nově vznikající společnost působit, koupi automobilu atd.

Akcie je cenným papírem. Občanský zákoník cenný papír definuje jako listinu, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 

Ze samotné definice cenného papíru tedy vyplývá, že práva s ním spojená nelze vykonávat bez jejich držení. 

Práva akcionáře tedy nelze vykonávat bez držení akcie. Pojem držení akcie však neznamená, že musím mít akcii stále při sobě ale, že je v mé dispoziční sféře.

Dle zákona o obchodních korporacích lze akcii vydat ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno) nebo cenného papíru na doručitele (akcie na majitele). Akcie na majitele lze však z důvodu transparentnosti vydávat pouze jako zaknihovaný cenný papír a nikoli v listinné podobě.

V případě ztráty akcie je možné ji nechat umořit. Řízení o umoření akcie je typem nesporného soudního řízení, ve kterém lze nahradit ztracenou nebo zničenou akcii.

Tichá společnost je smluvně založený právní vztah mezi podnikatelem a tzv. tichým společníkem. 

Tichá společnost tedy není právnickou osobou, ale pouze závazkovým právním vztahem, ve kterém se tichý společník zaváže ke vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku.

Tichá společnost může být ujednána i k účasti tichého společníka jen na provozu některého ze závodů podnikatele. Tichým společníkem může být fyzická i právnická osoba, podnikatel i nepodnikatel.

Právní úprava tiché společnosti je jako jeden ze závazkových právních vztahů upravena v občanském zákoníku. O „tichou“ společnost jde pak především proto, že ze všech právních skutečností vzniklých z podnikání je zavázán jen podnikatel, nikoli tichý společník. Tichý společník tedy nemůže zasahovat do vedení podnikání a zároveň ani neručí za dluhy podnikatele.

Nelze obecně shrnout, že odsouzení za trestný čin by mělo za důsledek zákaz podnikání. Podstatné je, o jaký trestný čin se jednalo a zda byl spáchán úmyslně či z nedbalosti.

Pro účely živnostenského podnikání nebo působení ve statutárním orgánu společnosti (např. jako jednatel s.r.o.) je rozhodující splnění podmínek uvedených v živnostenském zákoně. Dle živnostenského zákona spadá mezi všeobecné podmínky provozování živnosti také bezúhonnost osoby. 

Za bezúhonnou se dle živnostenského zákona pak nepovažuje ta osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který osoba žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Na osobu se hledí, jako by nebyla odsouzena například při zahlazení odsouzení dle trestního zákoníku.

Obecně řečeno, podnikatel může jednat v rámci právních vztahů osobně či v zastoupení. Právnická osoba je pak v rámci právního jednání vždy zastoupena, a to buď statutárním orgánem, zaměstnancem nebo např. osobou zmocněnou na základě plné moci.

Dle občanského zákoníku však platí, že podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna. Jednala-li tedy v prostorách provozovny osoba k tomuto jednání neoprávněná, jednání podnikatele zavazuje, pokud byla osoba, se kterou takto bylo jednáno v dobré víře, že osoba oprávněnou byla.

Pojem provozovna je pak prostor, ve kterém je vykonávána podnikatelská činnost. Může jít o prodejnu, dílnu, kancelář, stánek, ale za provozovnu je považován např. i automat.

Stejně jako vznik obchodních korporací, i jejich zánik je dvoufázový. Aby došlo k zániku obchodní korporace, a tedy její existence jako právnické osoby, je potřeba její výmaz z obchodního rejstříku. 

Oproti tomu zrušení obchodní korporace je právní skutečností způsobující, že společnost již nadále nevykonává činnost, kterou byl naplňován účel jejího založení, nýbrž koná kroky nutné ke svému zániku.

Obchodní korporace může být zrušena dobrovolně či nuceně z rozhodnutí orgánu veřejné moci. Zrušení samotné pak může probíhat buďto s likvidací nebo bez ní.

Likvidace společnosti je proces, jehož podstatou je ukončení veškerých aktivit společnosti a vypořádání jejích závazků.

Pokud bude společnost rušena s likvidací, statutární orgán ztratí právo jednat za společnost a nadále za ni bude oprávněně jednat pouze likvidátor, neboť ten nabývá okamžikem svého povolání působnost statutárního orgánu. Činnost likvidátora však může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace. Pro ochranu třetích osob se do obchodní firmy společnosti přidává dovětek „v likvidaci“.

České účetní standardy vydalo Ministerstvo financí a navazují na zákon o účetnictví. České účetní standardy blíže upravují účetní postupy a metody. Vybrané účetní jednotky musí podle standardů postupovat vždy. Ostatní účetní jednotky se mohou od standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její důvody jsou ostatní účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky.

České účetní standardy nejsou právním předpisem. Jejich cílem je dosažení souladu při používání účetních metod a postupů účetními jednotkami a zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek.

Použití Českých účetních standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění ustanovení o účetních metodách a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví podle ustanovení § 36 zákona o účetnictví, a proto je nutné se jimi řídit.

O principu publicity můžeme u obchodního rejstříku mluvit ve dvou rovinách a to o tzv. principu formální a principu materiální publicity. 

Princip formální publicity znamená, že rejstříkový soud je povinen uveřejnit údaje o osobě v obchodním rejstříku zapsané, zajistit přístup do sbírky listin, aby mohla každá další osoba do obchodního rejstříku nahlížet, pořizovat si zápisy nebo listiny.

Princip materiální publicity pak znamená, že údaje uveřejněné v obchodním rejstříku jsou účinné. Pokud tedy někdo jednal v souladu se stavem zapsaným v obchodním rejstříku, nemůže osoba, které se zápis týká, namítat, že zápis v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnosti.

Z právního hlediska, mluvíme-li o korporaci, tak se jedná o právnickou osobu, tedy uskupení určitých osob, jehož účelem je podnikání či investování. Obchodní korporace dělíme na obchodní společnosti a družstva.

Mezitím firmou se rozumí samotné jméno podnikatele, pod kterým je zapsán v obchodním rejstříku a pod kterým následně má povinnost vystupovat v právních vztazích.

Prodej obchodního podílu společnosti se provádí na základě písemné smlouvy o převodu obchodního podílu, která obsahuje veškeré podmínky prodeje, které jsou ujednány mezi kupujícím a prodávajícím.

Mluvíme-li o společnosti s ručením omezeným, obecně platí, že společník má právo převést podíl na jinou osobu bez dalšího tehdy, je-li mu to umožněno zakladatelským dokumentem. Převádí-li se podíl na jiného společníka, je to ze zákona možné bez omezení, nestanoví-li zakladatelský dokument jinak.

Každá z druhů korporací však má svá specifika a proto je třeba již při zakládání přemýšlet i např. o tomto. Pokud byste chtěli podnikat jako veřejná obchodní společnost, není převod možný a změny společníků jsou možné pouze změnou společenské smlouvy. V komanditní společnosti je zase možnost převodu podílu ve smyslu výše uvedeného možná pouze u komanditistů. U akciové společnosti je zase charakteristická neomezená převoditelnost akcií.

Při převodu podílu je tak nutno nejprve řešit formu obchodní společnosti a následně podmínky převodu upravené v rámci zakladatelského právního jednání. To může totiž v určitých případech upravovat podmínky převodu podílu odlišně od zákona.

Ochrana know-how je velmi komplikovaným problémem, neboť samotný právní řád pojem know-how ani nezná. Jedná se o jakýsi soubor nepatentovaných výrobně technických, obchodních a jiných podstatných a identifikovaných zkušeností a poznatků, které nejsou známé ani všeobecně dostupné, a jsou tedy tajné. Tyto zkušenosti a poznatky zajišťují alespoň potenciální konkurenční výhodu na trhu pro jejich majitele nebo jinou oprávněnou osobu.

Součástí know-how mohou bát i obchodní označení, logo, design atd. V takovém případě je možné chránit know-how jako ochrannou známku či průmyslový vzor. 

Know-how se může stát součástí obchodního tajemství, které je chráněno v rámci práva nekalé soutěže a v rámci zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství. 

Jinak ale musí vlastník know-how bedlivě střežit a chránit jeho obsah vlastní činností, aby nedošlo ke zveřejnění.

Založení společnosti je vždy především otázkou, jakou formu společnosti chcete pro své podnikání zvolit.

Rychlým způsobem je možnost přímého zápisu do obchodního rejstříku přímo u notáře, který s Vámi připraví a sepíše zakladatelské právní jednání. 

Vedle toho je možné uvažovat o tzv. ready made společností, což jsou společnosti založené dříve, se splaceným kapitálem, které jsou již zapsány v obchodním rejstříku. Tyto společnosti nevykonávaly podnikatelskou činnost a jsou nabízeny k prodeji právě těm, kteří se chtějí vyhnout procesu zakládání. 

Zjednodušeně lze říci, že ne. U společnosti s ručením omezeným společníci neručí svým osobním majetkem, ale pouze do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. V případě že svůj podíl vstupního vkladu uhradili celý, ručí pouze tímto vkladem – tedy omezeně. Odtud pramení i název této formy právnické osoby. Právě z tohoto důvodu je zde povinnost základního kapitálu pro vznik této formy právnické osoby.

Jinak by tomu samozřejmě bylo například u v.o.s. Zde se žádný vstupní kapitál nevyžaduje, jelikož společníci zde ručí ze zákona společně celým svým majetkem a neomezeně.

Založení obchodní společnosti je možné buď podáním potřebných dokumentů u příslušného rejstříkového soudu nebo na základě přímého zápisu notářem, který připravil zakladatelské právní jednání.

Zápis do obchodního rejstříku je každopádně nezbytným krokem pro vznik společnosti. Tento návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku je nutné podat nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od jejího založení. V opačném případě nastávají účinky jako při odstoupení od smlouvy.

Nejen podání návrhu, ale též ostatní úkony spojené se založením společnosti však mohou být připraveny a obstarány námi na základě udělené plné moci.

Společenskou smlouvou se rozumí zakladatelské právní jednání, tedy základní dokument společnosti, na základě kterého je proveden zápis do obchodního rejstříku.

Zakládá-li společnost jedna osoba, mluvíme o tzv. zakladatelské listině.

Společenská forma vyžaduje ze zákona formu notářského zápisu a musí obsahovat nezbytné náležitosti, kterými jsou sídlo, firma společnosti (obchodní jméno), předmět podnikání, určení společníků, označení podílů a název druhu podílů, výše vkladů, počet jednatelů a první jednatele společnosti, výše základního kapitál, úpravu vkladové povinnosti zakladatelů a kdo se stane správcem vkladů.

Jednateli společnosti náleží obchodní vedení společnosti, tedy vyřizování každodenních záležitostí významných pro chod společnosti. Jedná se o statutární orgán, který je oprávněn společnosti zastupovat a jednat za ní navenek. 

Společnost může mít více jednatelů a způsob jednání může být dokonce omezen. Vždy je rozhodující účel společnosti, druh podnikání a důvěra mezi jednateli a společníky. Společenskou smlouvou může být zakotveno např. tzv. pravidlo čtyř očí, kdy společnost mohou zastupovat (a to i např. jen pro určité záležitosti nebo pro jednání přesahující určitou částku) vždy alespoň 2 jednatelé. Tím je zaručeno, že ohledně jednání bude panovat mezi jednateli shoda. Současně to může v některých situacích vytvářet komplikace, nejsou-li se jednatelé schopni dohodnout.

Due diligence je proces posouzení stavu např. právního, finančního, personálního, IT, technického aj. Due diligence má za cíl odhalit možná rizika, která mohou být spojena např. s prodejem nemovitosti nebo s koupí společnosti. Due diligence je využíváno i např. pro fúze společností.

Živnostenské oprávnění Vám umožňuje vykonávat činnosti podle zákona o živnostenském podnikání – tzv. živnost. Bez příslušného oprávnění tedy nesmíte podnikat.

Toto oprávnění může vzniknout jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Samotný vznik oprávnění se pak liší podle toho, o jaký druh živnosti se jedná. U živností ohlašovacích (až na výjimky) vzniká živnost dnem ohlášení, zatímco u živností koncesovaných vzniká dnem, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabyde právní moci.

Některé druhy podnikání jsou upraveny jinými zákony a tudíž je nutno postupovat při začátku podnikání dle nich. Některé specializované činnosti např. podléhají oprávnění ze strany České národní banky, Energetického regulačního úřadu či Českého telekomunikačního úřadu. 

Pro udělení živnostenského oprávnění musíte v první řadě splňovat všechny podmínky pro výkon dané živnosti, které se samozřejmě liší dle druhu živnosti. Například jiné podmínky má živnost volná oproti živnostem řemeslným a vázaným, u kterých je nezbytné navíc prokázat odbornou způsobilost. U koncesovaných živností je pak nezbytné kromě prokázání odborné způsobilosti mít i speciální povolení k jejímu provozu – tzv. koncesi.

K samotnému získání živnosti je nutno si podat žádost k živnostenskému úřadu a zde zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč. K tomu si můžete zvolit libovolný živnostenský úřad na území České republiky. Tento proces může být vyřízen i na základě plné moci, a tudíž se můžete nechat zastoupit.

Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, u kterých zákon k jejich provozu nevyžaduje prokazování odborné ani žádné jiné způsobilosti. Volných živností je celá řada a jsou uvedeny ve čtvrté příloze živnostenského zákona. Patří mezi ně například fotografické služby, reklamní činnost, marketing, ubytovací služby a mnoho dalších. 

U živností řemeslných a vázaných zákon k jejich výkonu vyžaduje prokázání odborné způsobilosti. Ta se prokazuje dokladem (nebo doklady) svědčícími o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v příslušném oboru, či řádném ukončení vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti. Kvalifikace může být také uznána příslušným orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Stejně jako živnost volná, i tyto živnosti spadají do kategorie živností ohlašovacích. Příkladem řemeslných živností jsou pokrývačství, tesařství či vodoinstalatérství. U živností vázaných se pak zpravidla jedná o výkon zeměměřičských činností, provozování autoškoly nebo oční optika. U vázaných je často vyžadováno vedle splnění odborné způsobilosti složení speciální zkoušky nebo jiná forma osvědčení

Nakonec živnosti koncesované vyžadují ke svému provozu zvláštní oprávnění od státu – tzv. koncesi. Jedná se o velmi specifické činnosti, u kterých je zvláštní zájem na jejich regulaci. Typickým příkladem koncesované živnosti bude provozování střelnic, výuka a výcvik ke střelbě se zbraní, provozování pohřební služby nebo cestovní kanceláře.

Nemovitosti

Vlastnické právo je nejrozsáhlejší a nejsilnější věcné právo. 

Obecně je obsahem vlastnického práva věc držet, užívat, nakládat s ní, zatížit, opustit či zničit. U nemovitostí se tak můžeme bavit např. o bydlení v nemovitosti, braní užitků z rostlin, které na pozemku vyrostou, lze ji darovat či pronajmout, zatížit věcným břemenem, zástavním právem. Nemovitou věc lze bezesporu i opustit, či zničit budovu v případě, že to nezakazuje zákon nebo jiná skutečnost.

Je však nutno mít na paměti, že vlastník může s nemovitostí (nebo věcí obecně) nakládat dle své vůle libovolně, avšak za předpokladu, že tímto výkonem nedojde k porušení zákona nebo práv dalších osob.

Vlastnické právo nesmí být uplatněno v rozporu se zákonem chráněnými zájmy nebo tak, aby tím došlo ke zneužití práv druhých. Výkon vlastnického práva tak nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. 

Vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva je pak možné pouze v situacích, kdy je dán veřejný zájem, stanoví-li zákon, že tento postup je možný, a vlastníkovi je za toto omezení nebo vyvlastnění poskytnuta náhrada.

Předkupní právo k nemovitostije právní institut, který umožňuje určité osobě koupit nemovitost za stejných podmínek, za jakých je nabízena jinému zájemci. Jedná se vlastně o povinnosti vlastníka či spoluvlastníka, aby v případě zamýšleného prodeje nabídl prodávanou nemovitost přednostně předkupníkovi, tedy osobě, které svědčí předkupní právo. Pokud možnost předkupního práva předkupník nevyužije a koupi odmítne, má vlastník či spoluvlastník možnost nemovitost převést na jinou osobu odlišnou od předkupníka. 

Předkupní právo lze sjednat smluvně, ať už samostatnou smlouvou nebo jako vedlejší ujednání např. smlouvy kupní či darovací. Uplatní ho tak osoba, která smlouvu s vlastníkem nemovitosti uzavřela.

Zákonné předkupní právo mají současně i dědici, které mohou uplatnit po dobu půl roku od nabytí dědictví. V určitých situacích má předkupní právo i nájemce bytu, či se předkupní právo uplatní i v jiných situacích, kde dochází k založení spoluvlastnictví bez ohledu na vůli stran.

V případě, že chcete uzavřít kupní nebo jinou převodní smlouvu, avšak existuje předkupní právo, musíte předkupníka s obsahem smlouvy mezi Vámi a osobou, na kterou má být nemovitost převedena seznámit. Předkupník se tak seznámí s podmínkami, za kterých by došlo k prodeji nemovitosti, pokud by předkupní právo nevyužil. 

Pokud předkupník své právo uplatní, uskuteční se koupě za stejných podmínek, jako bylo navrženo osobě, na kterou měla být nemovitost převedena, pokud by předkupník své právo nevyužil.

Předkupník pak musí sjednanou cenu zaplatit v ujednané lhůtě, nebo není-li sjednána, tak do 3 měsíců.

Pokud předkupník své právo nevyužije, může být obchod uskutečněn s původně zamýšlenou osobou za předem sjednaných podmínek. 

Zástavní právo je v podstatě omezení vlastnického práva, které slouží k zajištění dluhu, který má vlastník nemovitosti vůči věřiteli, pro případ, že vlastník (dlužník) nebude včas a podle dohodnutých podmínek svůj dluh splácet. 

Pokud by dlužník nesplácel svůj dluh, připadne zástava, tj. nemovitost, nebo výtěžek ze zástavy věřiteli.

Vzhledem k tomu, že zástavní právo je omezením vlastnického práva, nesmí vlastník bez vědomí zástavního věřitele činit žádné kroky s dalším omezením či převodem vlastnického práva, neboť by tak mohl zhoršit dobytnost věřitelovy pohledávky.

Věřitel má naopak při prodeji zástavy povinnost usilovat o prodej za cenu, která odpovídá ceně věci srovnatelné, za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase.

Zástavní věřitel může realizovat zástavní právo až pokud je pohledávka splatná. Realizaci musí předem oznámit dlužníkovi písemně s oznámením o způsobu uspokojení věřitele.

Zástavní věřitel musí započetí výkonu zástavního práva písemně oznámit dlužníkovi. U nemovitostí je nutno danou skutečnost zapsat do katastru nemovitostí. Zástavní věřitel je pak oprávněn zpeněžit zástavu až po 30 dnech ode dne zápisu započetí výkonu zástavního práva do katastru nemovitostí, za předpokladu, že oznámení zástavnímu dlužníkovi proběhlo před zápisem do katastru nemovitostí.

Lhůta slouží k tomu, aby dlužník mohl zajištěnou pohledávku uhradit nebo vznést námitky vůči realizaci výkonu zástavního práva. Zástavní věřitel může činit potřebné kroky související s výkonem zástavního práva, avšak do uplynutí lhůty nesmí dojít k finálnímu zpeněžení zástavy. Věřitel tak např. může zajistit ocenění zástavy, uzavřít smlouvu s dražebníkem apod.

Dlužník má pak povinnost zdržet se veškerých jednání, které by vedly ke zkrácení věřitele nebo nemožnosti se uspokojit ze zástavy. Dlužník tak nesmí zcizit zástavu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu věřitele.

V případě nájmu by si smluvní strany měly ujednat, jaká plnění spojená s užíváním předmětu nájmu (bytu) nebo s ním související služby zajišťuje pronajímatel. Pokud takové ustanovení chybí, má pronajímatel povinnost zajistit po dobu nájmu nezbytné služby, což jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod, čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. 

Pronajímatel má povinnost vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh na služby. V opačném případě by se jednalo o nevyúčtované zálohy. Tuto povinnost musí splnit do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtování musí vždy obsahovat údaje o množství dodaných služeb. Finanční vyrovnání pak musí pronajímatel provést ve lhůtě sjednané s nájemcem, nebo nejpozději do 4 měsíců ode dne vyúčtování.

Nájemce má právo požadovat doložení nákladů v písemné podobě

Pokud se pronajímatel zpozdí nebo vyúčtování záloh na služby neprovede nebo je provede nesprávně, je povinen nájemci zaplatit pokutu, která je ze zákona 50 Kč (strany si ji však mohou snížit).

Pokud pronajímatel neuhradí, co nájemci náleží, může se svého nároku nájemce domáhat soudní cestou.

Nemovitost je možné převést na základě platného právního titulu, např. kupní nebo darovací smlouva. Vždy je důležité si ověřit informace o nemovitosti zaspané v katastru nemovitosti

Poté co je smlouva přepsána a dojde k naplnění podmínek stanovených ve smlouvě, např. úhrada kupní ceny. Podpisy na smlouvě, která se dokládá k návrhu na vklad do katastru nemovitostí by měly být pro hladký průběh úředně ověřeny. 

Následně je potřeba převod zapsat do katastru nemovitostí na základě návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Za návrh na vklad je potřeba zaplatit 2.000, – Kč správní poplatek.

Návrh na vklad do katastru musí být podán na předepsaném formuláři poštou, elektronicky nebo osobně.

V rámci návrhu na vklad je nutno uvést, kdo jsou účastníci vkladového řízení, označení nemovitostí a práv, která k nim mají být zapsána či vymazána. 

K formuláři je nutno doložit vkladovou listinu, která představuje právní titul (oprávněnost) převodu vlastnického práva. Takovou listinou bude např. kupní smlouva, darovací smlouva či dohoda o vypořádání společného jmění manželů atd. 

Další potřebné listiny je nutno též přiložit k návrhu na vklad, aby byl vklad a převod v katastru nemovitostí úspěšný.

Oprávněnou osobou podat návrh je strana smlouvy, na základě které se převádí vlastnické právo k nemovitosti. Současně je možné se nechat zastoupit advokátem či notářem.

Mimořádné vydrženíje způsob nabytí vlastnického práva k věci movité i nemovité osobou, která danou věc drží po určitou dobu jako vlastník.

K mimořádnému vydržení, tedy k nabytí vlastnického práva dojde tím, že vydržitel drží danou věc jako vlastník a má za to, že je vlastníkem dané věci.

V případě řádného vydržení by bylo nutno prokázat právní titul (např. smlouvu), u mimořádného vydržení právní titul držby nutno prokazovat není. K mimořádnému vydržení dojde u nemovitých věcí po 20 letech, kdy má vydržitel věc v držení. Do vydržecí doby se započítává i doba, po kterou poctivě držel předchůdce vydržitele

Insolvence a exekuce

V rámci splácení pohledávek při oddlužení je možné postupovat buď stanovením pevné částky nebo může být strhávána částka dle aktuálního příjmu. Podmínkou je, že tato částka nezasáhne do částky tzv. nezabavitelného minima.

Ke splnění oddlužení dojde ve chvíli, kdy dlužník samozřejmě splatí nezajištěným věřitelům pohledávky v plné výši. 

Insolvenční zákon však říká, že ke splnění dojde i ve chvíli, kdy dlužník splatí v době 3 let od oddlužení nezjištěným věřitelům pohledávky ve výši alespoň 60 % nebo po dobu 5 let nebude oddlužení zrušeno a zároveň nedojde ze strany dlužníka k porušení povinnosti vynaložit veškeré úsilí, které lze od dlužníka důvodně očekávat k uspokojení pohledávek. 

V posledním případě se má za to, že tato povinnost byla dodržena, pokud splatí alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Rozhodne-li soud o splnění oddlužení a dlužník splní řádně a včas povinnosti dle způsobu oddlužení, spojí insolvenční soud s tímto rozhodnutím o splnění oddlužení další rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu ve kterém nebyly uspokojeny.

Takové pohledávky pak nebude možné vymáhat.

Rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení pohledávek se dle zákona vztahuje i na pohledávky, které nebyly přihlášeny nebo ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo.

však získat souhlas věřitelů v souladu s § 389 odst. 2 insolvenčního zákona. 

Věřitel, kterého se pohledávka z podnikání týká, s tím musí souhlasit, resp. nevyslovit nesouhlas nejpozději s přihláškou své pohledávky. Oddlužení dluhů z podnikání nebrání, jde-li o pohledávku věřitele, který zůstal neuspokojen po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka. Oddlužení dluhů z podnikání zároveň nebrání, jedná-li se o zajištěné věřitele.

Aby mohl být úpadek řešen oddlužením, je potřeba dosáhnout alespoň nějakého příjmu z důvodu minimální splátky, kterou je nutno odvést. 

Pokud této částky nedosahujete, je možné uzavřít darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu s třetí osobou, která je svéprávná, má příjem, není v úpadku nebo v exekuci a je ochotna Vám s Vaší situací touto cestou vypomoci.

Dlužník by se v rámci insolvenčního řízení měl dostavit na přezkumné jednání, které je stanoveno po rozhodnutí o úpadku. Přezkumné jednání se děje, není-li způsobem řešení úpadku oddlužení. V rámci tohoto jednání dochází k přezkoumání pohledávek co do pravosti, tedy jejich existence, co do výše pohledávky a co do pořadí pohledávky, tedy zda se např, jedná o pohledávku zajištěnou či nezajištěnou. Tyto pohledávky mohou být z těchto důvodů pak popírány ať už dlužníkem, věřitelem nebo insolvenčním správcem.

Ano, zaměstnavateli bude odesláno usnesení o splátkovém kalendáři, dle kterého mají být prováděny splátky.

Zároveň je potřeba mít na paměti, že insolvenční rejstřík je veřejný, a tudíž je možné kdykoliv dle jména a dalších údajů zjistit, zda je daná osoba v úpadku či nikoli. Tento prostředek slouží hlavně k ochraně věřitelů, kteří pak musí přihlásit své pohledávky, aby mohli bít uspokojeni.

Obecně lze říci, že trestná činnost nebrání vstupu do insolvence. Soud však bude přihlížet k tomu, zda návrhem není sledován nepoctivý záměr dlužníka. Záleží zároveň na okolnostech trestné činnosti. Záleží pak zda se jednalo o majetkovou trestnou činnost a zda škoda byla uhrazena. Nepoctivý záměr je překážkou oddlužení.

Přestože zákon výslovně nestanoví povinnost přiložit výpis z rejstříku trestů k samotnému návrhu na oddlužení, soudy doložení vyžadují. Zároveň samotný předepsaný formulář návrhu na oddlužení upozorňuje, že jednou z příloh je výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Trestní rejstřík je tedy přílohou, kterou by dlužník měl ke svému návrhu na povolení oddlužení připojit.

Ano, pokud Vám bude i přes existující insolvenci půjčka nabídnuta, je možné ji přijmout. Musíte si však dát pozor, aby nedošlo k dalšímu zadlužování.

Je-li zahájeno řízení o úpadku, exekuce může být nařízena, ale nemůže být vykonána.

Úroky, úroky z prodlení a jiné formy sankce z prodlení se uspokojují pouze ve výši, v jaké vznikli ke dni rozhodnutí o úpadku. Následné prodlení není započítáno a toto příslušenství pohledávek tak není ani uspokojováno. S rozhodnutím o úpadku se tak dluh přestává zvyšovat.

Přihlášené pohledávky mohou být popřeny, a to jak insolvenčním správcem, tak dlužníkem nebo věřitelem. Popření pohledávky musí být řádně odůvodněno, vyčísleno a dokázáno (např. převodem finančních prostředků, díky kterým část pohledávky v minulosti zanikla a věřitel tak nemá nárok na její opětovné uspokojení).

Místně příslušným je vždy krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka – tedy standardně ten krajský soud, kde je sídlo či bydliště dlužníka.

Aby mohl někdo využít institut oddlužení, musí být občanem České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem, u kterých většina závazků pochází z České republiky.

Trestní právo

O vazbě obviněného musí být vždy rozhodnuto soudem, a to v rámci vazebního zasedání nebo v rámci hlavního líčení či veřejného zasedání, je-li zároveň rozhodováno o vazbě. Obviněný musí být vždy vyslechnut. 

Soud před samotným rozhodnutím přezkoumává důvodnost trestního stíhání a zda existují okolnosti nasvědčující tomu, že skutek, na jehož základě bylo zahájeno trestní řízení, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu a jsou zřejmé důvody k podezření, že tento skutek spáchal obviněný.

Zároveň musí být naplněny konkrétní důvody vazby upravené v § 67 trestního řádu. Rozlišujeme tři důvody vazby a to tzv. útěkovou, koluzní a předstižná. 

Vazba útěková má zabránit situaci, kdy se obviněný svým útěkem a skrýváním snaží vyhnout trestnímu stíhání a trestu. Ta se uplatní zejména v situacích, kdy není možné hned zjistit totožnost obviněného, obviněný nemá stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest.

 Vazba koluzní je na obviněného uvalena, když hrozí ovlivňování dosud nevyslechnutých svědků ze strany obviněného nebo jiné maření objasnění skutečností důležitých pro trestní stíhání (např. manipulace s důkazy). 

Vazba předstižná se uplatní v situaci, kdy existuje důvodná obava, že obviněný se bude opakovaně dopouštět trestné činnosti, pro kterou je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil.

Trest zákazu činnosti spočívá v zákazu výkonu určitého zaměstnání, povolání, funkce nebo takové činnosti, k níž je třeba speciální oprávnění nebo povolení, a to po dobu výkonu tohoto trestu. Výměra tohoto trestu se pohybuje od jednoho roku až do deseti let, což je doba, po kterou je znemožněn výkon dané činnosti. 

Je však potřeba si uvědomit, že soud uloží tento trest pouze pokud byl trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností. Typickým příkladem může být zákaz řízení motorových vozidel, byl-li trestný čin spáchán právě při provozu dopravního prostředku.

Uložení tohoto trestu může ovlivnit nejen kariéru, či vést dokonce ke změně zaměstnání, ale může také zasáhnout do běžného života a to především s ohledem na skutečnost, že je tento trest nejčastěji ukládán ve formě zákazu řízení motorových vozidel za trestný čin v dopravě.

Účastenství na trestném činu můžeme definovat jako „úmyslnou účast více osob na trestném činu, která je namířena proti témuž konkrétnímu chráněnému zájmu a směřuje k témuž následku jako pachatelství.“ 

Podle trestního zákona účastenství spočívá v organizaci trestné činnosti, návodu k trestné činnosti nebo pomoci ke spáchání trestné činnosti. V širším slova smyslu lze za účastenství považovat také spolupachatelství.

Účastenství na trestném činu je v českém právním řádu ovládáno zásadou akcesority, což znamená závislost trestní odpovědnosti účastníka na trestní odpovědnosti hlavního pachatele. Účastenství na trestném činu je tak možné jen v případě, kdy se pachatel trestného činu o něj alespoň pokusil.

Trestným činem je dle ustanovení § 13 trestního zákona protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 

Trestné činy se pak dále dělí, a to na přečiny a zločiny. 

Přečiny jsou definovány jako všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví hranici trestu odnětí svobody do pěti let. Zločiny jsou pak všechny trestné činy, které nejsou přečinem dle trestního zákona.

Do zločinu řadíme i zvlášť závažné zločiny, což jsou úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně deset let.

Souběhem trestných činů nazýváme situaci, kdy pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich odsouzen pravomocným rozsudkem nebo dříve než mu byl doručen trestní příkaz.

V případě souběhu trestných činů je pachateli ukládán úhrnný nebo souhrnný trest. 

Úhrnný trest je ukládán, pokud je ve společném řízení rozhodováno o dvou nebo více trestných činech, a ukládá se dle ustanovení, které se vztahuje na trestný čin z nich nejpřísněji trestný. V případě většího počtu trestných činů spáchaných větším počtem skutků, může soud při ukládání úhrnného trestu zvýšit horní hranici trestu odnětí svobody o jednu třetinu. 

V případě, kdy již byl vydán odsuzující rozsudek a odsouzený před jeho vydáním spáchal jiný trestný čin, soud odsuzující rozsudek zruší a uloží souhrnný trest za stejných podmínek jako úhrnný. Souhrnný trest pak nesmí být mírnější než ten, který byl uložen dříve.

Důkaz přímý umožňuje orgánu činnému v trestním řízení učinit přímý poznatek o dokazované skutečnosti, tzn. přímo potvrzuje nebo vyvrací dokazovanou skutečnost. Důkazem přímým je například ohledání věci během hlavního líčení.

Důkaz nepřímý dokazuje jinou skutečnost, než tu která je předmětem dokazování, ale z oné skutečnosti je možné prostřednictvím logických úvah, zda se hlavní dokazovaná skutečnost stala nebo nestala. Takovým příkladem může být kamerový záznam z místa odlišného od místa činu, na kterém je vidět obviněný ve stejnou dobu kdy se trestný čin stal. Vzhledem k tomu, že byl na jiném místě můžeme dovodit, že nebyl na místě činu a tudíž trestný čin nespáchal.

Trestní příkaz je druh rozhodnutí soudu, který má povahu odsuzujícího rozsudku a u něhož účinky spojené s vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému. 

Proti trestnímu příkazu lze ve lhůtě do 8 dnů od doručení trestního příkazu podat odpor, který je řádným opravným prostředkem. Včasným podáním odporu proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou se trestní příkaz ruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení, ve kterém budete mít obviněný možnost uplatňovat svá práva.

Trest domácího vězení spočívá v zákazu opouštět své obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v době, kterou stanoví soud tak, aby výkon tohoto trestu nebránil zaměstnání odsouzeného či potřebné lékařské péči. Spolu s tímto trestem může soud odsouzenému uložit přiměřená omezení nebo povinnosti, které budou směřovat k tomu, aby vedl řádný život nebo nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.

Jedná se o alternativní trest k trestu odnětí svobody, který odsouzenému umožňuje výkon zaměstnání, starost o rodinu a domácnost.

 Uložení tohoto trestu přispívá k tomu, aby nedošlo ke zpřetrhání sociálních vazeb odsouzeného, ale naopak je odsouzený podpořen v plnění svých závazků, jako je např. vyživovací povinnost. Podmínkou pro uložení trestu tohoto trestu je písemný slib pachatele, kterým se zaváže se ve stanované době zdržovat v obydlí na určené adrese a poskytovat veškerou potřebnou součinnost při výkonu kontroly uloženého trestu, který je prováděn Probační a mediační službou. 

K výkonu kontroly uloženého trestu je používán elektronický kontrolní systém, který pomocí „náramku“ nasazeného odsouzenému monitoruje jeho pohyb.

Soud vždy uloží trest propadnutí věci, která je bezprostředním výnosem z trestné činnosti. 

Dále má soud možnost uložit tento trest, pokud je věc nástrojem trestné činnosti nebo pokud je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, nebo je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti zároveň není ve vztahu k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná. Podmínkou, aby soud tento trest mohl uložit je, že jde o věc náležející pachateli.

Zároveň soud uloží tento trest vždy, pokud drží pachatel tuto věc v rozporu s právními předpisy.

Obecně prospěšné práce jsou opět jedním z alternativních trestů, který lze uložit pachateli přečinu, tedy úmyslného trestného činu s horní hranicí trestní sazby trestu odnětí svobody nepřevyšující 5 let nebo nedbalostního trestného činu.

Obecně prospěšné práce je možné uložit v rozsahu od 50 do 300 hodin dle závažnosti trestného činu a osoby pachatele. Trest musí být vykonán osobně a bezplatně odsouzeným.

Trestnost činu je vždy posuzována dle zákona účinného v době jeho spáchání. Výjimkou je situace, kdy pozdější zákon je pro pachatele příznivější. Pokud tedy spácháte trestný čin a mezitím je vydaný jiný zákon, který je pro Vás příznivější, kdy například stanoví nižší horní hranici trest odnětí svobody, použije se tento nový zákon.

Zároveň platí pravidlo, že pachateli lze vždy uložit pouze takový druh trestu, resp. ochranného opatření, které zákon dovoluje uložit v době, kdy je o trestném činu rozhodováno.

Doslovný překlad této zásady zní „v pochybnostech ve prospěch obviněného.“ Jedná se o základní zásadu trestního práva, která úzce souvisí s tzv. presumpcí neviny, ale nejedná se o totéž. 

Presumpce neviny znamená, že se obviněný považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem, tak in dubio pro reo stanovuje povinnost soudu rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti.

Opravné prostředky rozlišujeme na řádné a mimořádné, kdy řádnými opravnými prostředky se lze bránit pouze proti nepravomocným rozhodnutím. 

Řádnými opravnými prostředky v trestním řízení jsou odvolání proti rozsudku, stížnost proti usnesení a odpor proti trestnímu příkazu. Proti pravomocným rozhodnutím je možné podat dovolání, podnět ke stížnosti pro porušení zákona nebo návrh na obnovu řízení.

Ano, v českém právu je promlčení trestní odpovědnosti upraveno trestním zákonem, kdy promlčecí doba se liší dle trestní sazby trestu odnětí svobody, který je za trestný čin možné uložit, a to následovně:

  • 30 let, jedná-li se o trestnost činu, za který lze uložit výjimečný trest nebo o trestnost činu spáchaného při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,
  • 15 let, jedná-li se o trestnost činu, za který trestní zákon stanoví horní hranici odnětí svobody nejméně deset let,
  • 10 let, jedná-li se o trestnost činu, za který trestní zákon stanoví horní hranici odnětí svobody nejméně pět let,
  • 5 let, jedná-li se o trestnost činu, za který trestní zákon stanoví horní hranici odnětí svobody nejméně tři léta
  • 3 roky u ostatních trestných činů.

 

Nárok na bezplatnou obhajobu má ten, kdo osvědčí, že nemá dostatek prostředků, aby hradil náklady své obhajoby. 

Obviněný má právo o bezplatnou obhajobu žádat kdykoli za řízení, nejdříve však po zahájení trestního stíhání a nejpozději před právní mocí rozhodnutí ve věci samé. Žádost o bezplatnou obhajobu je třeba adresovat příslušnému soudu a přiložit k ní důkazu osvědčující nedostatek prostředků. Soud může o bezplatné obhajobě obviněného rozhodnout i bez jeho žádosti, pokud ze shromážděných důkazů vyplývá nedostatek prostředků nebo pokud to navrhne státní zástupce v přípravném řízení. V případě bezplatné obhajoby hradí náklady této obhajoby stát.

Nenašli jste to, co jste hledali?

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.